De boer en syn lot

Arlette is út jildsucht troud mei Sebastiaan, in man fan boerekomôf. Sy hie heard dat Sebastiaan noch mar in heal jier te libjen hat en hopet mei koarten in rike widdo te wêzen.
Mar Sebastiaan is sa sûn as in fisk en Arlette hat it hielendal hân mei ‘it leafhawwende froutsje spyljen’
Se betinkt in plan om har fan Sebastiaan te ûntdwaan, lykwols dit slagget net en oan ‘e ein fan it stik blykt dat Sebastiaan net ryk is mar wol wurde kin om ’t hy de iennige erfgenamt is fan in rike neef.