’t Kin neat skele wat de bern dogge… (as se mar stil

Yn it earste bedriuw binne, Pinky, Grytsje, Bauke, Hanke en Jappy 6 en 7 jier en hawwe in doaze bonbons pikt. Hjiryn leart men de karakters fan letter kennen.
Yn it twadde bedriuw trouwe Pinky en Bauke. Yn ‘e kelder, wêr’t alle gasten sammele binne, falt it ljocht út. It begjint dus yn it tsjuster en as (efkes letter) it ljocht útfalt giet it ljocht pas oan. Alle akteurs moatte fan ôf dat stuit alles op ‘e taast dwaan. Healwize sênes wikselje har of mei skerpe dialogen. By de “beukers” út it earste bedriuw komme no de sinnige oansteande frou fan Jappy (Ida), de segrinige mem fan Pinky (Hiltsje) en har “punk” freonen (Trees en Bartele).
Yn it tredde bedriuw binne de fiif beukers, Ida en de mem, fyftich jier en âlder. Bauke makket no falsk jild en Pinky, Grytsje en Hanke dogge strippoker.
De ein is yn in “ludike ferrassing” getten.
Dat 5 spilers yn it earste bedriuw 7 jier binne en yn it lêste bedriuw 75 jier hoecht gjin beswier te wêzen. It hiele stik is absurd. It publyk sil him der tige om fermeitsje.