Pake wol wer heit wêze

Heit fertelt syn soan dat hy wer heit wurde wol. De soan is it der hielendal net mei iens en de tredde persoan fynt it wakker nijsgjirrich. Oan de ein blykt dat heit yn alle gefallen wer heit wêze wol.


Ienakter 14 siden

2 manlju en 3 manlju of froulju


André Beeksma hat mei ’Pake wol wer heit wêze’ yn de kategory ’Ienakters’ de earste priis wûn by de priisfraach nei oanlieding fan it 50-jierrich jubileum fan de StUFT.

 

 

It kostúm fan de Keninginne fan Denemarken, moat je beg

noch gjin beskriuwing

Hynderkes

De foarronde fan in “miss-ferkiezing” ergens yn Fryslân. Yn ‘e klaaikeamer meitsje seis famkes har op foar it optreden, wylst de sjuery en it publyk yn ‘e klaaikeamer sitte te wachtsjen. Dan liket der fan alles mis te gean: ien fan ‘e famkes is it badpak kwyt, in oar mist in skoech, en by wer in oar sit der in skuor yn ‘e lange jurk. De dame dy’t de ferkiezing organisearre hat besiket de saak te rêden. De pleatslike sjoernalist fergriemt him yntusken om de rivaliteit ûnder de famkes. Ien fan har wurdt benammen fertocht. Oan ‘e ein docht bliken dat de beppe fan ien fan ‘e famkes al it leed teweech brocht hat. As eardere Dolle Mina-aktiviste koe sy it net sette dat de “hynderkes” sa te pronk set wurde. It optreden falt yn ’t wetter, mar de famkes biede wol har ekskúzes oan oan ‘e falsk beskuldige kollega.