De kat op learzen

It is it bekende ferhaal fan ‘De gelaarsde kat’. In moolner jout yn syn testamint it minst weardefolle oan syn jongste soan: de kat. Dizze soarget der mei allerhande tûke setten foar dat de soan mei de dochter fan de kening trout.