Sân wizen fan wekker wêzen

Fjouwer jongens en fjouwer famkes wachtsje oant de sinne opkomt. Moarn giet elkenien fuort. Se prate oer sliepe, en net sliepe kinne, oer ferliefd wêze, se boartjse meienoar, dreame, ensfh.