De fynst

Saakje en Janneke fine beide eat bysûnders. De beker, dy’t troch Saakje fûn is, is tige weardefol. It board, dat troch Janneke fûn is, is mar in pear euro wurdich. Beide fynsten wurde ferkeard beoardiele. Janneke wol har slach slaan en mei-direkteur wurde. Dit oer de rêch fan Saakje hinne. Ale Bossema, de eigner fan ‘e saak fertrout op ‘e kunde fan Janneke. Janneke is net hielendal sûn. Saakje is kreas mar wat âlderwetsk klaaid. Janneke te nijmoaderich.