Pikmarboulevard

Servearster Monica (33 jier) hat in ferhâlding mei arsjitekt Ubbo (47 jier). Ubbo is lykwols troud en net fan doel syn frou en bern te ferlitten. Tegearre mei Monica rint hy oer ‘syn’ nije boulevard oan ‘e Pikmar. Ubbo jout ôf op de nearzigens fan de burokraten der’t hy mei te krijen hat, mar hat net folle each foar it ferlet om oandacht fan Monica. Har plan om tegearre mei syn boatsje in wykein fuort, kin net troch gien, want Ubbo ‘moat’ mei pommeranten fuort.
Stadichoan wurdt dúdlik dat der in wrâld fan ferskil leit tusken dizze twa minsken en hoe hopeleas de takomst fan harren ferhâlding is.

NB Oer ‘Hertejacht’ sjoch: HOEKSTRA, L. – ‘Feesttinte op’e merke’.
Monica komt ek foar yn de ienakter fan Lolkje HOEKSTRA.
Ubbo is ek in personaasje yn ‘Winkelsintrum’ fan Jabik VEENBAAS.