En doe waard it Kryst

Korry is in swalkster en wennet yn in kontener. Se hat in moai plakje by de boargemaster op it hiem. Mar at de boargemaster in dei fuort giet, lit syn frou Korry fan it hiem ôfstjoere troch Hindrik, de gemeente-opsichter. Wêr moat Korry hinne, krekt foar de Krystdagen? Lokkich wit Hindrik in goed plakje.
Hy bringt har mei kontener en al nei it park. Dêr moetet Korry har freonen en se belibje dêr mei inoar hiele bysûndere Krystdagen