Kofje of tee?

Frou Koops wurdt in bytsje demint en wennet yn in fersoargingshûs. Dêr slyt se de lêste dagen fan har libben. Famylje komt net mear op besite en freonen makket se ek net sa gau mear. Se slút wol freonskip mei de nije ferpleger Frank. Frou Koops en Frank binne it wakker iens en kinne goed mei inoar. Carmen is aktiviteitenbegeliedster, se sjocht der út as in folgroeide podde en hâldt en draacht har as in diva. Se krûpt Frank wol hiel bot op’e lije side. En wêrom is direkteur Richard sa senuweftich yn’e kantine fan it personiel? Wylst frou Koops har testamint opmakket mei de notaris, set it personiel alles op alles om har kapitaal yn hannen te krijen. Moardkomplotten wurde makke, bûnsgenoatskippen wurden sletten en ferbrutsen en in leafde dy’t net beantwurde wurdt soarget foar in soad skea. In komyske skriller mei in ûnferwacht ein.