Pech

In jonge skilder, dy’t wennet en wurket yn in souder-atelier, stjit op in man fan de geheime plysje, dy’t him ferstoppet yn in kast. De autoriteiten fertinke de skilder fan moard en it dwaan fan noch oare misdieden yn ‘e takomst. De fertochte ferdigenet himsels heftich, mar sûnder súkses. Hy hjit net foar neat Pech. As hy sjocht dat ek syn freondinne de beskuldigings begjint te leauwen sjit hy de geheime plysje dea. Dêrmei hat it rezjym de moardner krigen dy’t it nedich hat om it optreden fan de oerheid te legitimearjen. De oerheid bewiist dus syn besteansrjocht troch misdieden ‘oan te pakken’ dy’t sels útlokke hat.

Kommintaar:
Wrange kommeedzje dy’t inte is op de ûnderdrukkende situaasje yn de Eastbloklannen, foar it fallen fan de Berlynske Muorre yn 1989.
De Tsjech Pavel Kohout wie (mei de hjoeddeiske presidint en skriuwer Vaclav Hável) ien fan de meast promininte figueren yn de perioade fan de Praachske Maitiid, ein sechtiger jierren. Doe’t dy delslein waard, waarden Kohout, Hável en safolle oaren oer de mûle slein. Kohout sels kaam in tal jierren letter syn eigen lân net mear yn nei in reis nei it bûtenlân.
Syn stikken binne humoristysk, skerp en tige ûnderhâldend. It probleem is allinne dat de stikken spylje yn in situaasje dy’t net uzes is en dat de krityk dy’t yn de stikken besletten leit, foar ús dan ek wol hiel maklik is. Wa’t foar dit probleem in ynteressante oplossing wit te betinken hat hjir in moai stik yn hannen, dat ek troch amateurs goed te spyljen is.

HB