Bikiny’s en briedwoarst

Gjin húskeamer of kafee, mar in strân op it poadium. Mei in paviljoen mei terras, in fjoertoer, hjerringkarre, in steger dy`t yn it publyk rint, in stik strân mei dûskabine en in útkykpost yn see. Op it strân is in soad te sjen, te dwaan en te belibjen. Der binne ferskate sinneoanbidders, wêrûnder in dom slachterspantsje en in pittich Dútsk spantsje. Se wurde troch in stoere strânwachter de hiele dei yn`e gaten holden. De steger wurdt faak brûkt troch fiskers om harren angel út te smiten, foar de kok fan it paviljoen om in fûke út te setten, mar it is ek in moaie plakje foar steltsjes dy`t op jacht binne nei romantyk. Op it terras fan it strânpaviljoen wurde de gasten foarsjoen fan bier en briedwoarst. En foar de fiskleafhawwer is der de kapitein mei syn hjerringkarre. Spitich bliuwt it net hieltyd blier en gemoedlik op it strân. Net alle badgasten kinne mei elkoar oerwei en hja reitsje mei elkoar betize yn alderlei frjemde saken. It slachterspantsje kriget it oan`e stok mei de Dútsers en it graven fan in djippe kûle soarget foar tûkelteammen. Lykas de komst fan in nudist. En wêrom kriget de Dútske Rex dochs altyd telefoan? Hoe rint it ôf mei it aventoerlike ferhaal fan de kapitein? Wa is der no fereale op wa? En wa skûlet der efter de driigjende moardner dy`t nachts op de steger te finen is? Is de dieder no yndied pakt troch de kommissaris of hat hy it by it ferkearde ein? Allegear fragen wêrop in andert komme sil yn de ferrassende ûntknoping fan it stik. De nuvere typkes, de ferskate linen yn it ferhaal, de humoristyske sêne`s en de protte werkenbere strânûngemakken meitsje fan dit blijspul in kolderich gehiel. In genot om te spyljen en it publyk de bûsen út skuorre te litten.

Rixt

It stik spilet op in ferlitten strân tichtby in doarpke yn it noarden fan Fryslân. Rixt sit by it fjoer. Twa doarpelingen beslûpe har, se tinke dat sy in heks is. At Rixt tsjin de mannen begjint te praten drave se gau fourt. De froulju út it doarp hawwe it net sa op Rixt stean, har selsstandichheid beëangstiget har. De doarpelingen stoke elkoar op yn harren ôfkear foar Rixt. Rixt beslút om har boat te reparearjen. Evert wurdt troch de doarpelingen oanwiisd as de man dy’t har helpe moat. Rixt ferliedt him om de heit te wurden fan har bern. Der wurdt in soan berne: Sjoerd. Evert kiest foar Rixt en bliuwt by har, de doarpelingen besykje him oer te heljen om Rixt oan harren út te leverjen. Se ferwite him dat hy de mienskip ferlitten hat foar de duvelske Rixt. Evert beslút om werom te gean nei it doarp. As hy werom komt, freget er Rixt en Sjoerd om te flechtsjen nei it eilân Amelân. Dêr moetet Sjoerd Marieke, in famke fan fleis en bloed. As Sjoerd har leafde ôfwiist wol Marieke har op him wreke. Dan grypt syn mem Rixt yn, de doarpelingen doare har net oan te reitsjen. Sjoerd giet fuort, hy folget de rop fan de see. In jier of twa letter sjocht Rixt oer de see, se sjocht Sjoerd syn inisjaal yn it fjoer, in teken dat er ticht by wêze moat, mar se sjocht him nearne. Mei har fjoer besiket se him te lokjen. De doarpelingen dôvje it fjoer, want dat kin skippen op in dwaalspoar bringe, mar it is al te let. Evert komt op mei harren deade soan.

Aias

Yn ‘e oarloch fan de Griken tsjin Troje is de Grykse oanfierder Aias (Ajaks) poerlilk wurden om’t syn striidmakkers it wapentúch fan de ferstoarne held Achilles net oan him, mar oan Odysseus jûn hawwe. As it stik begjint hjit de goadinne Athena har beskermeling Odysseus wolkom en lit him sjen wat se mei Aias dien hat: doe’t dy fan doel wie om him te wreken op de Grykse oanfierders hat se him dwylsinnich makke, werop’t Aias yn it fee begûn om te slaan. Odisseus is tankber dat hy de dea ûntkommen is, mar ek ferbjustere troch de waansin fan Aias. As dizze de oare moarn ûndekt wat er krekt dien hat, wit hy fan skamte net mear wat er dwaan moat. Nettsjinsteande de smeekbedes fan syn frou en syn soldaten deadet er himsels. De bruorren Menelaos en Agammemnon (de heechste generaal fan de Griken) wolle syn lichem yn it sân rotsje litte, fanwege it ferrie dat Aias fan doel wie. Mar dan komt Odysseus werom en slagget deryn om Agammemnon te oertsjûgjen dat sa’n beslût tige min is foar in man dy’t eartiids ek in held wie. Aias broer Teukros krijt tastimming om it lichem fan Aias te begraven.