Dokterke boartsje

Arie van Zanten wurdt fertocht fan in bankrôf en is op ‘e flecht foar de plysje. Hy draaft it earst it beste gebou yn wat er tsjinkomt. Ut in kast pakt hy in wite jas en docht dizze oan. As hy it gebou wer út wol, rint er haadsuster Gerda tsjin it liif, dy ‘t der fan út giet dat dit de plakferfangende dokter van Vliet is. Om’t der hieltyd plysje-auto’s yn ‘e buert rûnride sit der foar Arie neat oars op as “dokterke boartsje” en dit bliuwt net sûnder gefolgen.