Swalkerslok

It ferhaal spilet him ôf yn ‘e 30-er jierren yn in lyts boeredoarpke. Durk en Wout, twa swalkers, sliepe foar it lytse doarpskafee. Nei’t se troch de hoanne wekker kraait binne, fine se twa keferten. De ynhâld dêrfan biedt harren in moaie gelegenheid om in wike lang fergees kost en ynwenning te fersieren. Earst ferrint it allegear sûnder wryt of slyt en de twa genietsje folop. Mar de wierheid hellet harren yn.
Wurdt it finzenis of bliuwt it de frijheid???