De tarieding

Troud stel fan midden fjirtich sit te wachtsjen op besite. Hy hellet de biezem oer it terras. Sy is mei de stuollen oan’e gong. Se krije wurden as de frou seit dat hy tefolle sûpt. Hy mei ek noch net oan’e kofje salang’t de oaren der noch net binne. Sa hingje se inoar oan ien tried wei oer ditsjes en datsjes yn’e bek. Sy tinkt foaral oan wat ‘se’ wol net sizze of tinke sille. Hy is in âld seur yn’e ferdigening.
Tige komysk, mar ek trystich byld fan in nearzich pear.

NB ‘Flying Fish’ wie in projekt fan Praktikabel: fjouwer skriuwers skreaune in mini-ienakter mei as útgongspunt in (ferskillend) part fan ienselde foto. De stikjes binne lykwols hiel goed op harsels te spyljen.