It gesicht

Ferdinand kin it yn dizze wrede wrâld geastlik net foarinoar hâlde. Hy byldet him yn dat er in ferneamd moardner is en dat giet sa fier dat er syn eigen identiteit ferliest. Húsdokter en psychiater besykje al it mooglike, mar it wurdt hieltyd slimmeroan. Syn identifikaasje mei de moardner wurdt sa sterk dat er fan gesicht hieltyd mear op him begjint te lykjen.
It is op it lêst sa slim dat er fan twa plysjes ophelle wurdt.