Yn ûnmacht

Dit toanielstik slút oan by de réaliteit fan de hjoeddeiske tiid. In fabryk op in doarp yn Fryslân giet op yn in grutter gehiel, mar kin it troch in ûnbekwame direkteur út it westen net bolwurkje. It gefolch is in bedriuwstrochljochting, dêr’t besunigingen en ûntslaggen op folgje sille. Der driget in ramp foar it doarp en foar it hiele gea.
Douwe Dykstra, in ekonoom, dy’t by de ferstoarne direkteur foar dy syn funksje yn oplieding wie, mar yn ‘e nije situaasje foar in Amsterdammer oan ‘e kant moast, nimt stadichoan mear it heft yn hannen. Ynearsten kriget er de arbeiders fan it bedriuw tsjin, mar as bliken docht dat er foar it bedriuw mooglikheden oanjaan kin om wer ta in selsstannich bedriuw te kommen, keart it tij en stelt it personiel him op efter harren nije direkteur.