It twadde haadstik

De man, Joris, is in suksesfol skriuwer. Nei in houlik fan 12 jier is syn frou ferstoarn; hy mist har tige en kin net goed sûnder har. Syn broer Leo besiket om him mei oare froulju yn ‘e kunde komme te litten.
De frou, Annie, is krekt skieden, en besiket no wer alinne troch it libben te kommen. As aktrise is se slagge. Har freondinne Bie besiket har oan’e man te krijen. Sa moetsje Annie en Joris elkoar en al fluch trouwe se.
It houlik giet al gau net sa goed; Joris fergeliket har mei syn earste frou en Annie fynt it net maklik mei in ôfhinklike man te libjen neidat se har ûnôfhinklikheid werom krigen hie. Uteinlik doare se it beide oan in nij libben te begjinnen.