Lette ropping

It stik draait om Bertus Schweigmann. Ofkard foar it ‘gewoane’ wurk, follet hy syn dagen mei it kosterskip, it fuotbalkrantsje en ien kear it jier spilet er foar Sinterklaas; wa kin him net. Hy is al jierren troud mei Annie dy’t nei it opfieden fan de bern, noch nueter har man folget yn alles wat er docht. Rêst en regelmaat binne de skaaimerken fan it libben fan dit stel.
Oant der yn de gemeente in nij dûmny oansteld wurdt. Sy set wat yn wurking wat net te stuitsjen is en de lytse wrâld fan de Schweigmanns mitert yninoar.