Jubileumhotel

Victor Weusink ferbliuwt mei syn frou Emma yn it Jubileumhotel en besiket foar in pear oerkes yn itselde hotel in ôfspraakje te meitsjen mei Sonja Hoppener, de sekretaresse fan de Premier. Hy lit dit regelje troch syn sekretaris Bram Bunning. Dat hie er better net dwaan kinnen! Want as Emma ûnferwacht werom komt, steapelt it iene misferstân him op it oare en rekket it hotelpersoniel folslein oerstjoer