Heit

Ynsest drama. Mem en dochter romje heit syn guod op, as dy krekt stoarn is. De frou hat in tige posytyf byld fan har man. De dochter net, mar de frou begrypt har fertriet ynearsten ferkeard. Op it ein fan it stikje raast de dochter it út: heit hat har ferkrêfte.