Echte fans fan Sinatra

In sterk psychologysk stik, dat him ôfspilet yn de benearjende sfear fan in âld hûs yn in grutte stêd, wêr’t broer en sus Norman en Sandra besykje om te gean mei harren iensume, ûnwisse takomst. Se dogge dat mei de muzyk fan harren idoal: Frank Sinatra. Norman is in minskeskouwe boekbiner mei pleinfrees, dy’t thús wurket en in poerbêste “magnetron-kok” blykt te wêzen. Sandra wurket op in kantoar en hunkert nei in libben bûtenshûs. De mooglikheid har mintaal stoarde broer te ferlitten en har bestean fia de “mystike” Philip te feroarjen, ferrint oars as se tocht. Philip makket har al har sparjild ôfhandich; jild, dat hy brûkt om âlde skulden of te lossen. De ûntdekking fan dit bedroch levert in eange sêne op, wêrtroch ‘t Sandra beslút, har âlderlik hús en har broer foargoed te ferlitten. Koart nei har fuortgean komt Philip werom en smeket Norman him ûnderdak te ferlienen, omdat hy de wrâld bûten net langer oandoart. Norman beseft dat er no it foartou nimme kin en stimt ta.