In briljant idee

Stel je foar: jo ha in rêstich leven, op it saaie om’t ôf. Ta ergernis fan je frou dogge je wat mei klankskalen en meditaasje. Dan stiet der in frjemde man foar de doar dy’t seit dat er jo broer út Australië is, en seit dat er in erfenis te ferdielen hat! Je kinne noch krekt útbringe dat je hielendal gjin broer ha. Mar as de man oer briljanten begjint en jo trochtaastende oare helte nimt it heft yn hannen, en dy hellet dy broer as in held yn ’e hûs, dan is it dien mei it oant no ta saaie leven. It rint wol wat út de hân, want hoe hurder at jo je bêst dogge om alles yn goede banen te lieden, hoe grutter at de gaos wurdt. Wa’t by eintsje beslút de ferantwurdlike is en hoe’t alles wer op syn poatsjes telâne komt, dat is miskien wol it briljantste idee.

Yn de rats

Mary wennet ergens yn in doarp dêr’t elk mekoar ken. Se hat it net rom yn de sinteraasje, mar
se hat wol in rom hert. Sa wennet Robert by har yn, hy bringt net folle jild yn it laadsje, sis
mar neat, mar hy mei doch bliuwe, ek al hinget er meastal yn de luie stoel foar de telefyzje en
hat er in broerke dea oan wurk.
Fierder is dêr Marleen, se is gjin hûndert punten, mar Mary soarget der foar dat se in thús hat.
Dan nimt Mary op in jûn, at se thúskomt fan it frijwilligerswurk, Piter, in swalker, mei nei hûs.
Robert fynt it mar neat dat Mary himmeinommen hat, hy fielt it as in bedriging.
Hy tinkt sels dat Piter de dvd-spiler, dy’t er Robert ta beskikking stelt, stellen hat.
Piter ûntkent dat, mar beide ha gjin bewiis foar wat se beweare.
De ferhâldingen wurde op skerp set as der in berjocht fan opspoaring op telefyzje útstjoerd
wurdt. De persoan op de komposysjefoto liket wol hiel bot op Piter.

Beton

In soan komt op besite by syn al âldere heit en mem yn harren lúkse oanleunbungalow.
De soan is net wurden wat heit en mem hope hiene. Froeger skopte hy tsjin alles oan dêr’t syn
heit foar stie, tsjin de wrâld fan it grutte jild en alles dat ‘boargerlik’ wie. En al is hy yntiid
sels miskien in bytsje boargerlik wurden, noch altyd hat hy in hiel muoisume ferhâlding mei
syn heit. Dizze besite oan heit en mem is dan ek in seldsume gebeurtenis.
Op dizze dei is ek syn suster Lucy der. Op har liket neat oan te merken – al wie it mar omdat
se har as in goede dochter sûnder kleien oer har âlde lju ûntfermet. Koartsein, it belooft as
fanâlds in drege en stroefe famyljegearkomste te wurden
En dan komt pynlik oan it ljocht dat heit en mem yntiid folle mear help noadich ha as dat
elkenien tocht hie. En heit en soan moatte ek noch it ien en oar oersljochtsje fan wat der
froeger allegear gebeurd is.

Foarsichtich mei de leafde

De suskes Overbeek wenje noch mar krekt op harsels. It binne weesbern. Tante Marjan hat altyd foar har soarge, en tinkt dat it no tiid is foar in eigen libben.

Mar se seit: ‘Foarsichtich mei de leafde’. De fatsoenlike famkes dogge dat ek, mar tante Marjan liket har dêr sels net altyd oan te hâlden.

Dat fine de famkes nochal frjemd: Se komme der sels achter dat tante twa lat-relaasjes tagelyk hat!

Omke Dries, in handige putsjeman komt geregeld del, tegearre mei syn hertsfreondinne Grada, dy’t seker net fiis is fan in feestje en in drankje.

Mar eins is tante Marjan al stikem fereale op omke Dries. Dit gegeven is it begjin fan betizingen en komyske situaasjes. Gelokkich… komt alles wer op ‘e poaten teloane.

 

De man, de frou en de moard

Arlette is oardel jier lyn troud mei Sebastiaan.
Har broer Kiki hat sjoen dat Sebastiaan 2 miljoen wûn hat by in draverij. En Arlette is gek op jild.
Boppedat wie Kiki der achter kommen dat Sebastiaan in ûngenêslike sykte hie en dat hy binnen in heal jier stjerre soe.
Dus wat wie der op tsjin dat Arlette mei Sebastiaan troude?
Wûnder boppe wûnder knapt Sebastiaan wer op. Dat is foar Arlette in grutte tsjinslach.
As Kiki, dy’t in jier yn de finzenis sitten hat, komt om te freegjen hoe ’t it mei de erfenis stiet,
fertelt Arlette dat de poerbêste sûnens fan har man, har twingt om mei geweld yn te gripen.
Hjirfoar hat se Percier, in âlde bookmaker, frege. Hy sil Sebastiaan, die’t elke dei op in stil plakje sit te fiskjen, yn it wetter triuwe. Uteraard ferrint net alles sa as pland en as Sebastiaan úteinlik achter de plannen fan Arlette komt, soenen de rollen wolris omdraaid wurde kinne.
Of dochs net…..

Gjin dei spyt

Kim is krekt by de man wei en wennet foar ’t earst yn har libben allinnich. Mar de rêst dy’t se siket fynt se net. Suster Laura, mem Sophie en freon Dennis komme te pas en te ûnpas lâns. Laura en Sophie meitsje har drokker om de ‘dwaze dagen’ fan de V&D as oer wat him ôfspilet yn it libben fan Kim. Tim, in freon fan Dennis, komt ek del en lit net allinnich de herten fan de froulju hurder klopje, mar ek dat fan Dennis. mar foar wa kloppet Tim syn hert eins hurder?

De goede dea

De famylje Keller telt trije broers. De âldste is terminaal en hat keazen foar in frijwillich libbensein. De middelste broer, sakeman, blykt hieltyd minder ûnkwetsber as tocht. De jongste is autistysk en toant syn emoasjes pas as hy efter de piano sit. De eksfrou fan de sakeman is ûndertusken de leafde fan de terminale âldste broer wurden. De dochter kin de sels keazen dea fan har heit net oan. De húsdokter, al jierren de hûsfreon fan de famylje, wrakselt mei in grut dilemma.

Pake Sytse’s libbenstier

Sytse Troast moat ferhúzje nei in soarchsintrum ta. Syn bern Loltsje-, Evert-, en Edou helpe him te ferhúzjen. Foar Sytse is dit in hiele stap en it leechheljen fan syn hûske jout in soad argewaasje. Sytse komt terjochte yn soarchsintrum “Skoatterhiem”, dêr hat de lestige juffer Braaksma it heft yn hannen. Gelokkich meitsje de susters Betsje en Lyske it him sa folle mooglik nei’t sin, ek de technyske man Murk is in stipe foar him. Dat is nedich, want Braaksma hat him ferbean it neaken skilderij “ Madonna “ op te hingjen yn de keamer fan Sytse. It skilderij, dêr’t de glûprige Adelbert de skoansoan fan Sytse in eachje op hat is samar wei wurden.. Letter docht bliken dat it skilderij in soad jild wurdich is. Foaral Braaksma is op’t ein as it skilderij net boppe wetter komt. Sytse set Braaksma foar’t blok en driget har mei de polysje as sy net soarget dat it skilderij wer op’e lappen komt. Is juffer Braaksma wol sa betrouber?? as in reade trie soarget Betsje foar ekstra spanning mei syn hûntsje Beike.

Letter is better

Jurjen is dwaande mei syn boere bedriuw, alles op de kompjûter, modern, fan dizze tiid, allinne hy hat noch gjin frou fine kinnen. Mem dy ’t ek op de pleats wennet hat dêr sa har eigen tinken oer, it moat foaral in passende boerinne wêze dy ’t op de pleats komt. Foaral no ’t se sels yn koarten nei in oanleunwente ferhûzje sil.
Jurjen is it lêste skoft lid wurden fan in klup foar minsken dy’t allinnich binne. Dêr komt er Jeltsje tsjin. Hy is wei fan har, mar mem is in probleem… Jurjen tinkt letter kin ik alles wol fertelle, earst mar net,. Hy wol alles stikem wat regelje, en as ’t klear is nei bûten komme mei Jeltsje. Letter is yn dit gefal better…

Oan ‘e ein fan de asperzjetiid

Kittiy, Annie en Francien binne suskes. Annie hat mei har dochter Sophie in kapsalon.

Oant jongste suster Francien beslút de stêd te ferlitten en har suskes op te sykjen, liket der neat oan ‘e hân yn it rêstige doarp wêr’t de oaren wenje. In, foar it each, perfekt houlik foar Kitty, in op ‘e klippen rûn houlik foar Annie en hielendal gjin houlik foar Francien. Wylst de lêste asperzjes út de grûn helle wurde, makket âld sear romte foar nije pine.

Susters, memmen, dochters: famyljebannen dy’t net fuort te poetsen binne. Al besiket elk syn gong te gean, hjoed of moarn komme se elkoar wer tsjin. En as dit bart oan de ein fan de asperzjetiid kinne we fan ien ding wis wêze: de asperzjebêden binne net de iennichste dy’t leech binne.

Dat is ús manier

We binne by de famylje Stortkook, in wat asosjale húshâlding, wêr’t men it mier hat oan manieren en wurk. Mem Ans hat it der mar drok mei om har gesin yn goede banen te lieden. Gelokkich wurdt beppe geregeld troch buorfrou Bep meinommen foar in kuierke. Dochter Sjaaky is gek op har heit en dochter Natasja is dat op har grutte freon Johnny. Omke Geert is wat stil en sjocht graach televyzje. As omke Geert hommels stjert begjint der in fel gefjocht om syn erfenis; in gefjocht op it skerpst fan de sneed; elke foar himsels. Oplichting, mislieding en rûzjes binne oan de oarder. Dit alles mei in protte iroanyske humor.

De susters

Twa froulju, Clara en Freda, susters, wenje by elkoar. It libben is, oant dan ta, net hielendal sûnder rimpels oan har foarby gien, mar hat net brocht wat se der fan ferwachte hienen. Clara hat in relaasje hân mei in troude man, Onno, dy’t letter Freda in skoft mei syn sjarmes gelokkich makke hat. Dizze affêre, dy’t foaral Clara ferbittere en wraaksuchtich makke hat, is mei de grûn foar de haat yn de haat/ leafde ferhâlding tusken de froulju.
Sa njonkelytsen fernimt Clara dat Freda har geheimen hat. Uteinlik docht bliken dat se Onno wer moetet, al is de situaasje gâns feroare. It feit dat er wyls skieden is, seit net de hoop op nij gelok ta: de man hat in sykte ûnder de lea en hat as man it measte net mear te bieden. As Clara op ‘e hichte brocht is, set dy in hiel plan op priemmen: se krijt it klear dat Onno by har yn ‘e hûs komt. Se meitsje der in mearke fan: moai en wreed as mearkes wêze kinne. Clara wol yn it foarste plak har gram helje mar har ek ferwissigje fan it genot dat de man noch te bieden hat. Uteinlik sille de susters Onno partsje neidat him dúdlik makke is dat him syn âlde skuld ferjûn wurdt as hy him skikt nei har winsken.
Dat pakt in bytsje oars út.

Muoike Mathilde

Bert, Joke en de bern, Bart en Tilly, binne in trochsnee húshâlding en wenje yn in trochsnee hûs. In bytsje lui en asosjaal binne se wol. Harren libbentsje wurdt wreed fersteurd troch it kommen fan muoike Mathilde. In earsteklas tiran dy’t, tegearre mei har hûntsje, de famylje terrorisearret. It rêstige ienfâldige libben feroaret yn in wiere nachtmerje. Hoe’t de famylje him hjirtroch hinne wrakselt komme je te witen yn dit spul.

Wês net bang

In famke leit op bêd, se is slim siik. Miskien libbet se net lang mear. Mei kryst komt de ingel Ariël by har op besite. De ingel wol witte hoe’t it is om in mins te wêzen, hoe’t iten smakket en hoe’t it fielt as der bloed troch je ieren streamt. Se prate ôf dat sy fertelle sil wat it ynhâld om in mins te wêzen, wylst Ariël útlizze sil wat it betsjut om in ingel te wêzen.

Jo ha it rjocht om neat te sizzen

Jo binne krekt lekker op jo plak sitten gien, om nei in komyske skriller te sjen, wêr’t josels de dieder yn oanwize meie. In ferteller komt op en jout jo wat tips; wat je foaral net dwaan moatte en wêr’t jo krekt op lette moatte yn it stik. Dan begjint de foarstelling en sjogge jo Fat Daddy, in ryk mar wraaksuchtich hearskip út it suden fan de Feriene Steaten en syn like efterbakse, gemiene plannen meitsjende famylje. Dus jo witte wa der fermoarde wurdt, of net? Mar wa sil dit dwaan? Sweet Mama, de frou dy’t alles wol goed fynt; Hyacinth, de dochter dy’t hieltyd dwaande is fjoerwapens te poetsen; Earl, de sokses of syn allinne mar oan seks tinkende frou, Savannah; of Clete, de noartske putsjeman, dy’t om de ien of oare reden ek yn it testamint stiet?
Dan wurdt Fat Daddy fûn, dea. Mar it lyk blykt net Fat Daddy te wêzen, mar de ferteller! De regisseur komt op it toaniel en plysje Boukema ferskynt. No moatte jo mar útsykje wa fan de akteurs de ferteller fermoarde hat. En jo sille net allinnich de spilersgroep ûnderfreegje, sy ûnderfreegje jo ek! Ja seker, jo wurde ek fertocht! Dizze te gekke komyske triller lit it publyk ta it lêste momint yn it ûngewisse. Oan ’t de lêste oanwizing ferskynt en de lêste komediant syn of har keunsten fertoand hat.

Hat myn ingelbewarder ek rjocht op in útkearing

Gabe de ingelbewarder fan Sita sjocht it net mear sitten.
Al santich jier beskermet hy har tsjin al it ûnheil wat op har wei komt. Hy hat der ek foar soarge dat har siel altyd suver bleaun is. Mar no’t se wat âlder wurdt, is it spannendste der of. Gabe wol graach dat Sita oergiet nei de ivichheid sadat hy in nij “beskermbern” tawiisd krije kin. As Sita har ingelbewarder dúdlik makket dat se fuort noch net fan doel is om dea te gean, wurdt hy opstannich. Sita komt hjir troch yn grutte problemen. Sy kriget rûzje mei har freondinnen en wurdt slachtoffer fan in tal ûngelokjes. As de ingelbewarders fan harren freondinnen dan ek noch foar Gabe kieze, driget sy folslein troch te draaien. Mar Sita knapt wer op, nimt wraak en soarget foar in geweldich stikje fjoerwurk.

Oh, myn leave….

Eddy Vlasma wurket op ‘e telefoansintrale. Hy is in beskieden, stille man, dy’t thús boartet mei syn tinnen soldaatsjes. By syn koartsichtige skoanmem en syn eigenwize sweager is er net yn tel. Syn frou Rommy hat it drok mei it netsjes hâlden fan it hûs en it fersoargjen fan har “sike” mem. Op it wurk libbet Eddy him út. Hy leit in soad kontakten fia de telefoansintrale mei syn froulike kollegas út ferskate Europeeske lannen. Hy is tige populêr by dizze froulju, foar har is hy “Mister Amsterdam”. As de “Miss Europhone” ferkiezing holden wurdt, komme dizze froulju him ûnferwachts thús opsykjen. Dat dit foar in soad alteraasje soarget, is wol dúdlik. Hoe hâldt er dit allegearre stil foar syn frou Rommy? De stipe dy’t er kriget fan de by him ynwenjende helpdûmny makket alles allinne mar healwizer. Hielendal as ek syn skoanmem noch efkes tydlik by him ynwenjen komt…