Dûbel ferhierd

Van Dusum en de frou, dy’t in grut hûs bewenje, beslute om de boppe-etaazje te ferhieren. Op har advertinsje komme twa gadingmakkers del: earst ferhiert de frou de keamer oan Bruno Palstra en tewyl’t se der even út is te boadskipjen, ferhiert van Dusum deselde keamer noch ris oan Leny Katsma. Net ien fan beiden wol tajaan en it draait der op út dat elk in helte fan ‘e keamer kriget en elk in sliepkeamer mei massaal gebrûk fan de keuken. Dan binne se it wer iens, mar bytiden ek slim oniens. Hawar, om koart te kriemen, oan ‘e ein krije se elkoar dochs. Dêr tuskenyn spylje de kontakten dy’t se hawwe mei de hear en mefrou van Dusum. Hja is gau bang dat har man oanhâld siket by it frommeske fan boppen en har man is tige slij nei drank, dat him dêr boppe nochal ris oanbean wurdt.
In lichtfuottich gefal, mei gâns spylmooglikheden, dat fiif betûfte minsken freget.

Lamme wjukken

It stik spilet yn ‘e twadde wrâldoarloch. De twa susters Doet en Lene wenje wat bûten út; Doet, de âldste is aktyf yn it ferset mar Lene moat dêr net safolle fan ha.
Op in jûn komt Feitse by Doet om te freegjen oft se in ûnderdûker ha kin. Doet seit dat ta, wylst se mei Lene ôfpraat hie dat se harren temûk hâlde soene.
Feitse, dy’t in eachje op Lene hat, freget Doet nei Lene har freon Albert, dy’t neffens him oan ‘e ferkearde kant stiet.
As Lene thúskomt begjint Doet oer de ûnderdûker,.. en… oer Albert: it soe feiliger wêze om de relaasje te ferbrekken. Lene wurdt lilk en wegert en beslút yn in heftich petear it hûs út te gean, in kar dy’t Lene jierren lyn net meitsje doarst.