It kroantsje fan prinses Kristine

In stikje oer in kening en prinses, hofdames en lakeien, kabouters en elfkes, boer en boerinne, túnman en boskwachter. Prinses Kristine leart in leske. Altyd like dwers-ferkeard, se wurdt betsjoend troch in fee en jowt har kroantsje letter oan de earme bern.

It lân fan IK

It motto fan dit stik is “Freonskip.
Baukje wie yn it lân fan IK dêr hat se Gabe holpen tsjin de brekkers en de heksen. Dy heksen hiene de Graaf yn harren macht, de toversiden fan de goede mearkehekse wie stellen en doe rûn alles ferkeard. Elk tocht allinne mar oan himsels, de brekkers soenen it hûs fan Gabe plat slaan en dat hat Baukje mei keare kinnen. Heit tinkt dat se dreamt hat.