Winkelsintrum

Arsjitekt Ubbo wynt him op in jûn yn in ferlitten winkelsintrum tige op oer in gearkomste mei de gemeente as it jonge famke Ytsje hommels deryn spat. Se waard efternei sitten troch in jonge út’e disko mei in mes. De folle âldere Ubbo slacht beskermjend syn jaske om har hinne en Ytsje komt by fan de skrik en de kjeld. De twa reitsje yn petear. Stadichoan slagt de eangst fan Ytsje om yn nijsgjirrigens en sels pleagerij tjsin har ‘redder’, dy’t har útleit wêrom’t er sa lilk is op ‘dy boeren’. De brutalens fan Ytsje, dy’t der alles útflapt wat har yn it sin komt, prikkelt him, mar as hy har tutet, byt sy him yn de tonge. Se driget om it op in razen te setten, as hy har net thúsbringe wol mei syn auto.

NB Foar ynformaasje oer ‘Hertejacht’ sjoch HOEKSTRA, L.- ‘Feesttinte’.
UBBO komt ek foar yn ‘Pikmarboulevard’ fan Wilco BERGA;
YTSJE yn ‘Ysselmardyk’ fan Hans BRANS.