De potserij fan Master Piter

De ynhald fan dit stik is frijwat gelyk oan de bewurking fan H. Blok. Sjoch: ANONYMUS, ‘De klucht fan Master Pier Pandoer’.