Fier om utens

Om’t minsken yn de takomst net mear op ierde libje kinne binne der lytse romteskippen, mei elk twa minsken oan board, de romte ynstjoerd, mei it doel om nei tûzen jier werom te kommen as de ierde tsjin dy tiid wer better wurden is.

Abe en Froukje binne ien sa’n pear dat yn beferzen tastân de lange reis makket. Healwei de reis wurde se wekker makke om’t der wat mis is mei harren romteskip.

Se binne foar harren reis yn in datingshow matcht troch in kompjûter, mar it docht al gau bliken dat se net sa goed by inoar passe as de kompjûter tocht hie…