Rein de foks

Rein de foks moat by it hof komme fan kening Nobel. Hy moat berjochte wurde. Mar hy is de bisten dy’t him ophelje moatte, hieltyd te snoad ôf. Hy soarget der foar dat dy bisten allegearre wat slims oerkomt en wit it dan sa te fertellen dat it har eigen skuld is. As er dan by eintsjebeslút dochs hingje moat, wit er him dêr ek wer ûnderút te praten.