De sekte fan Swami

De freonen Theo en Willem slute harren oan by de sekte fan goeroe Swami Sri Ramshni, fanwege de ‘ frije seks’! It docht al gau bliken dat dizze sekte neat út te stean hat mei seks, mar mear mei de hannel yn drugs.
En dy stiim fan de goeroe kenne se.
Dan giet harren in ljocht op. Se spylje it spultsje mei en sa slagje se der yn dat de hiele drugsline oprôlle wurdt.