It mystearje fan it guozzebrief

Fjouwer famkes fine in âld guozzebrief (ganzebord) by beppe op souder.
Wat se net witte is dat it betsjoend is. T
roch it te spyljen komme se yn in fantasywrâld telâne. In wrâld fol mei mearke figueren as personaazjes.
Om wer út it spultsje te kommen moatte se alle opdrachten útfiere dy’t se ûnderweis tsjinkomme. Mar wat as der ien net mear meidwaan wol of yn de put komt? Of opiten wurdt troch de heks fan Hans en Grytsje? Komme se dan wol werom?
En wa is dy frjemde jonge dy’t samar ferskynt as ien fan de famkes in de put telâne komt?
As se de gouden kaai fan de toer fine dêr’t de prinses yn opsluten is, komme se wer yn de gewoane wrâld telâne.
Under it spultsje komme de famkes der achter dat de jonge úteinlik omke Roel is, dy’t jierren lyn samar ferdwûn is.

In spannend libjend guozzebrief foar elkenien dy’t fan mearkes en spultsjes hâldt.

Kening Klysterburd

In mearke oer de fernedering fan in heechmoedige prinses. In prinses bespot alle houlikskandidaten. Har heit hat der genôch fan en beslút har oan de earste de beste bidler te jaan. Yn werklikheid docht bliken dat it in kening is, dy’t de prinses bespot hat en him de bynamme Klysterburd jûn hat. De fernedering brekt úteinlik har heechmoed.

Drakebloed

Twa suskes gean op ’e siik nei drakebloed. Saskia hat in ûngenêslike sykte en kin net mear better wurde. Suze hat heard dat drakebloed it miskien genêze kin. Mar wêr fine je drakebloed? Hjir binne gjin draken. Mar yn de midsiuwen wol. Tante Siem hat in tiidmasine, miskien kinne se dy wol brûke. Op in jûn stelle se de tiidmasine en reizgje nei de tiid fan de draken. Se reizgje fan de iene tiid nei de oare tiid, mar fine gjin drakebloed en Saskia wurdt hieltyd siker. Uteinlik komme se yn de midsiuwen en fine it drakebloed. De suskes komme ferskate persoanen tsjin dy’t harren helpe mar ek tsjinwurkje en sommigen reizgje mei harren mei. Komme se noch wol werom yn harren eigen tiid en is it drakebloed wol in genêsmiddel foar Saskia?


In toanielstik foar en troch bern fanôf 10 jier. Der binne 20 rollen en figurante-rollen foar wat jongere bern. Te spyljen fanôf 10 persoanen mei dûbele rollen. De personaazjes kinne sawol troch man as frou spile wurde. Der kin gebrûk makke wurde fan besteande ferskes en of muzyk tusken de sênes dy’t passe by it stik.


Aly Cnossen hat mei ’Drakebloed’ yn de kategory ’Bernetoaniel’ de earste priis wûn by de priisfraach nei oanlieding fan it 50-jierrich jubileum fan de StUFT.

Master Lalalaitsjenet

De bern yn groep 5 op de skoalle ‘Slimmernocht’ hawwe in master dy’t noait laket.

Se wolle dêrom net by him yn de klasse sitte. As se master sjogge, dan protestearje se.

Uteinlik komme se derachter dat master wat kwyt is. As er it fûn hat, komt miskien alles wer goed.

Karel ende Elegast

Sjoch foar in beskriuwing:
SCHOTANUS, Jan, ‘Karel ende Elegast’.

In boek fol fantasy

In famke dat net fan lêzen hâldt, lêst in boek oer Eva. Eva har hûn is dea. Se hat in protte fertriet, en dan stiet dêr samar in wite keninginne foar har. De wite keninginne kin har hûn wer ta libben bringe mei help fan de trije kaaien. Eva moat op syk nei de trije kaaien – of is it no it famke? Underweis moetet se ferskate bisten dy’t se earst helpe moat, mar dy’t har ek helpe om de kaaien te finen. Mei gefaar foar eigen libben fynt se de trije kaaien. Mar hoe rint it ferhaal ôf? En wat is der dochs mei dat boek? Hat se it no echt belibbe of wie it mar in ferhaal?

In mearke mei ferskate personaazjes, lykas in knyn mei in mobyl, in grutte slang, in flinter mei in seare fleugel, bijen, in bline kat, frjemde heksen, in wite en in swarte keninginne, domme ridders en in gefaarlike wolf. In spannend ferhaal mei in knypeach nei de fantasy en werklikheid. Dit toanielstik is skreaun nei oanlieding fan in ferhaal fan in 10-jierrich famke. Wat is der no moaier as dyn fantasy ta libben te bringen?

De Sniekeninginne

Lang lyn hat in trol in toverspegel makke. In spegel wêryn’t alles der ferdraaid en ferfoarme útsjocht. Op reis nei de himel falt de spegel yn tûzen stikjes op de wrâld. Ien splinter komt yn Kay syn each en hert. Kay, in hiel aardige jonge, wurdt gemien en rint fuort, nei de kwea-aardige Sniekeninginne. De keninginne nimt him mei nei har iispaleis, dêr’t Kay opdrachten foar har útfiere moat.
Elkenien tinkt dat Kay dea is, mar Gerda, syn bêste freondinne, leaut dat net. Se is tige fertrietlik en wol Kay weromfine. Se giet op reis, op ’e siik nei Kay.
Underweis belibbet se ferskate aventoeren en gefaren, mar makket ek nije freonen. Uteinlik fynt se Kay op de Noardpoal. Gerda is o sa bliid!
Mar Kay syn hert is iiskâld. Hy wol neat fan Gerda witte. Troch Gerda har waarme triennen ûntteit it beferzen hert fan Kay en fine se elkoar werom.

Fred

Mary hat krekt har man begroeven. Se wennen tegearre by Paula yn. De trije-ienheid, wer’t elk syn neuroazes beskerme liken is no fersteurd en de gleone Mary wol neat leaver as wer in man yn ‘e hûs. Dat wurdt de sleauwige Arthur, dy’t him ûntwikkeld as in gefaarlike gek mei in memmekompleks. Hy fersterket de ferwidering tusken de sjagrijnige Mary en de trage Paula.

Hiemhûntsje

Se helje boadskippen en dogge de wosk. Se siede iten, meitsje it hûs skjin en betelje de rekkens. Twa suskes dy’t harren sels opfiede, want harren mem leit op bêd. Al alve moannen en njoggen dagen. Fan de dei ôf dat harren heit mei de auto tsjin ’e beam oan knalde. Boem. Ynienen wie er dea. Mem mist him sa bot dat se net fan ’t bêd komme kin. De suskes betinke healwize fiten om har fan ’t bêd te krijen. Mar wat se ek dogge, it slagget net. Oant der foar it earst sûnt in lang skoft immen op besite komt. In jonge dy’t baarnt fan nijsgjirrigens.

De Basilisk

Op in skoalle yn Aldeboarn (der kin fansels ek in oar plak ynfold wurde) hawwe de bern les oer âlde folksferhalen. Ek “De Basilisk” is in âld ferhaal. Janneke sit te deidreamen en belibbet har aventoer oer it meunster fan Boarn, de Basilisk.
Elk jier wurdt der ien fan de ynwenners offere oan de Basilisk. Dit jier is Janneke útkeazen. Mei har freonen betinkt se in plan om de Basilisk te ferslaan.

De gouden koets

Ron de Vos is eigener fan in moai apparteminten kompleks. Spitigernôch kinne de bewenners it net altyd like goed mei elkoar oerwei. Altyd hawwe se wol wat op elkoar oan te merken, of gunne se elkoar it ljocht net yn`e eagen. Op in dei komt der in nije buorman op it aljemint. De hiele buert is yn trewyn. Alle frijgeselle froulju binne hiel nijsgjirrich nei him. Mar docht de nije buorman net in bytsje frjemd? De froulju lykje der neat fan te merkbiten. Dan bart der wat wûnderbaarliks. De buorman wol in sêre oan syn hûs bouwe, en tref tidens de graafwurk in sek mei goud oan. Al gau komt de leginde fan de “Gouden Koets “ him oanwaaien…..en dan begjint de gaos pas goed.

testtest

wy ha in hûs yn ’t lân mei útsicht op it doarp
Ik sil hjir noch wat oan taheakje en sjen oft dit goed opsleind wurdt Mei dâkjes en ’t komma’tsjes en sa
It snijt bûten nochal

Trufaldo (Pantalone, de âlde gjirrige dy’t altyd bedondere útkomt) wol syn dochter keppelje oan de rike Capitone. Fansels sjocht it famke it mear sitten mei de knappe heechsteande Riccardo en mei de feint Mascarillo (Arlecchino) dat foar mekoar sjen te boksen.

Learniks

Klabbe wol wol nei skoalle omdat it moat, mar hy wol net leare. Hy wol allinne mar leare wat lekker is.
Hy wol letter masjinist wurde, dus hy makket mei juf Do in trein.
Se geane nei Grutoaljekoekested om oaljekoeken. Klabbe lukt op de hinne en weromreis oan de needrem, hy tinkt dat it in toeter is. Master Jan kriget hjirfoar in boete, om t hy de baas is fan juf Do. Dan wint Klabbe -beukerpoepruftfiersmytwedstriid- en hy betellet de boete. Hy wol dan de rest fan it jild troch 2 diele mar hy wit net hoe t dat moat. Hy begrypt dan doch dat er nei skoalle moat om te learen.

De trije helden en it elvepoeier

It toanielstik hat 25 rollen, 7 grutte en 8 lytse rollen mei tekst. 9-15 bern en figuraasje.

Lytse prinses is opsluten troch de boaze keninginne. Om tolve oere knipt de boaze keninginne it hier fan de lytse prinses derôf en mei help fan in toverspreuk wurdt sy dan de moaiste fan Fantasywrald en kriget dan de macht. Lytse prinses wurdt dan in meunster. De fee hat har oflústere en siket trije helden om de prinses te befrijden. Mar dat slagget samar net. Earst moat je lâns de trollen, dan de sleutel fan de elvetún stelle. Mar de piraten bewake de kiste wer t de sleutel ynsit. Yn de elvetún stiet in pot mei elvepoeier die’st noadich hast om de prinses wer te befrijden. Mar litte de elven dy wer fierder gean? Foekje Feks hat in toverfluit wêrtroch’tst mei bisten prate kinst, sy helpe dy troch it doalhôf om sa by de boaze keninginne te kommen. Mar Foekje Feks is in heks dy’t fan bernefleis hâldt. De boaze keninginne hat in toverspegel dy t alles sjocht, en probearret harren tsjin te hâlden. Slagget it de trije helden op ‘e tiid om it prinseske te befrijden of bliuwe se yn Fantasywrald?

Ikke krakkemikke en it wite wiif

Nei de dea fan har heit en mem wennet Ikke by in tante, dy t se ferskriklik fynt. Se moat elk oere yn bad. Boppedat wol har tante de toverpapieren fan har heit en mem ha. En Ikke wol neat mei toverjen te meitsjen ha. Derom is se fuortrûn. Mar se wit dat Mottebal, de feint fan har tante, har opspoare moat. By in âlde brêge oer in feart wurdt se freonen mei Knierp en Knobbel. De jonges fertelle har dat it hiele doarp bang is foar it Wite Wiif. As dy boas is hellet se de freeslikste toverkeunsten ut. Freegje mar oan Krakkemikke, de betoverde dûbele moolner. Ikke begrypt dat it Wite Wiif har tante is. Mei de jonges belibbet se in hiele spannende dei. Mar it slagget har en har freonen dy dei om it doarp en de moolner út de macht fan it Wite Wiif te befrijen. En dat sûnder toverkrêft.

Sprookjes besteane net, mar mearkes wol

Prins Sjarmant siket de leave eigeneresse fan it glêzen skuontsje omdat hy mei har trouwe wol. Mar wol sy ek?

De Toverring

Dimitri moat fan syn mem fan it lêste jild dat se ha moal keapje.
Mar de earste kear komt er mei in hûn (Zjoerka) thús en de twadde kear mei in kat (Vasjka). Syn mem jaget him fuort, syn bistefreonen geane mei.
Dimitri komt by in pope en dêr wurket er trije jier. As beleanning kin er kieze tusken in sek sulver en in sek sân, Dimitri kiest foar it sân.
Letter, yn de bosk, sjocht er in famke by it fjoer sitten. Sy freget him om it sân oer it fjoer te struien; sy feroaret dêrtroch yn in slange. De slange fertelt dat se de dochter fan in ûnderierdske tsaar is en freget him om har nei hûs te bringen. As beleanning moat er de toverring freegje dy’t har heit om de pink draacht.
Sa bart it ek en mei in leppel toverdrank binne se gau werom.
Dimitri betinkt dan dat er mei de dochter fan de kening trouwe wol, en mei help fan de toverring slagget him dat ek.
De prinsesse besiket achter syn geheim te kommen. As hy har de ring jout, rekket er syn frou en syn prachtich paleis kwyt en bedarret er yn de finzenis.
Syn trouwe freonen Zjoerka en Vasjka helpe him. Se reizgje foar him nei it Mûzeryk, dêr’t de prinsesse hinne flechte is en komme mei de toverring werom.
Sa krijt Dimitri syn moaie paleis werom, dêr’t er mei syn mem en syn bisten noch lang en lokkich wennet.

Net foar de poes

7 fammen ha in reuny fan skoalle op in eilân. Trije dagen yn ôfsûndering sûnder mobyltsje of sokssawat. Der is in tsjinstfamke dat de boel wat skjinhâlde moat. Roas dy’t it dit jier regelt is de noflikste kant it neist.
Se ûntdekt dat de tartaar iepen stien hat, mar lit it earst de kat priuwe. As de kat it ha wol, moat it hast wol goed wêze.
De faam komt letter op de jûn om te fertellen dat de kat dea is en der brykt panyk út.
Elk wol oerlibje en betinkt wat om it fergif te neutralisearjen. Gelokkich hat ien fan de fammen Norit mei tsjin de skiterij.
Net genôch foar allegearre…
Oan de ein blykt dat de kat stoarn is mei de kop tusken de foardoar.