Mama Mia, waspoeier en mafia

Frans Baas is in jonge direkteur fan begjin trittich. Syn heit lit him de waskpoeierfabryknei, der t hy no al in stikmannich jierren de baas fan is. Hy wennet mei syn oansteande Tiffany, yn in lukse filla, Tiffanny is it tsjinoerstelde fan Frans; sy kin net sunder lukse, sieraden en har trouwe betsjinner Diego – in echte Italiaan yn ieren en sinnen mei on foarleafde foar de plezierkes yn it libben – wylst Frans neat om dat alles jout. No ja, jild spilet op dit stuit wol in wichtige rol yn syn libben. de Ekonomyske krisis hat der goed ynhakt en syn fabryk der t hy Waskpoeier Wyt Wunder yn fabrisearret, is omtrint fallyt. Frans is der wis fan dat Tiffanny by him weigiet as sy der achter komt dat alle lukse gau ferline tiid wurdt. De brulloft is al pland en syn skoanalden komme oer ut Australie om harren son in law einlings te moetsjen. Frans wit fan gekkichheid net mear wat er dwaan moat mei de skulden sa heech as in toer en it net te kearen fallisemint. Wannear t hy nei in june trohwurkjes troch de lege loads rint, wurdt hy tsjuge fan in echte drugsdeal. In koffer fol mei jild en kokaine leit iepen en bleat yn de de kofferbak fan in gangsterauto. De drugsdealers, mei lange oerjassen en oant de tosken ta bewapene, binne sa drok oan it underhanneljen, dat se de ferstuivere Frans net sjogge. In drugsdeal yn in fabryksloads? In koffer fol mei drugs en jild? maffiosi mei wapens? Bellet hy de plysje? Ja, soenen jo sizze! Nee, hy beslut yn in flaach fan slochtsinneigens de koffer ut de auto te stellen en sa fluch as er kin nei hus te jeien.

It lyk yn `De Cast`

Toanielferiening ‘De Cast’ sil de skriller ‘De moardner is ien fan ús’ op ’e planken bringe.
It stik spilet him ôf op in ôfdieling fan de psychiatryske ynstelling ‘Het land van Maas en Waal’ en begjint mei in praatsessy fan in tal minsken dy’t ‘lekker yn ’e war’ binne.
Ynearsten binne we tsjûge fan in repetysjejûn fan toanielferiening ‘De Cast’.
It is dúdlik dat der noch in soad oefene wurde moat.
Dan giet it stik fierder mei de try-out fan de skriller. Yn dizze try-out blykt dat Paul, dy’t de rol fan de bewenner Hank spilet, ynienen fuort is. As even letter it lyk fan Paul fûn wurdt, wurdt it spul fan need stillein. Alhoewol…
As Hank wer op it toaniel ferskynt en trochspilet krekt of wie der neat bard, ûntstiet grutte betizing en docht de fraach him foar… wêr hâldt werklikheid op en begjint fiksje?
It is fan belang om te neamen, dat it publyk yn in grutte (mooglik dûbele) rûnte om de spilers hinne sit.

De ultime fermeageringskuer

Trije froulju dy’t it skoan dwaan kinne, ferbliuwe yn in welness-sintrum. Se ha dêr in soad jild foar betelle mar no falt benammen it iten tige ôf. Gelokkich hawwe twa fan ’e froulju in metoade fûn om dochs wat lekkers te bemachtigjen. Dat liedt ta in tal grappige sênes.
Flora, ien fan ’e froulju dy’t oars bêst wol in aardich frommeske is, is sa min te brûken troch it bytsje iten dat se kriget, dat se mei elkenien rûzje siket. Oan it ein fan it earste bedriuw stjert se samar.
Esmee, ien fan ’e oare froulju, tinkt oan moard. Neffens de dokter fan it sintrum is it in natuerlike dea. Mar der sit wat net hielendal goed mei dizze dokter.
En wat hat de eigeneres fan it sintrum by de ein?
En is de sjarmante persoanlike trainer wol te fertrouwen?
En de hieltyd wer opdûkende túnman is wol hiel sinister.
As oan it ein fan it tredde bedriuw it twadde slachtoffer falt, stiet fêst dat it in moard is.
Yn it tredde en fjirde bedriuw rint de spanning heech op. Nei in tredde moard slacht de benaudens ta. Benammen as alle telefoanen ûnklear makke binne en de auto ek net mear starte wol. De iene fertrout de oare net mear, elk kin ommers de moardner wêze. In tafallige ûntdekking liedt nei in ferrassende ûntknoping.
In grappich en in spannend stik mei in tal aardige rollen.

Ricottataart & lijne (2 ienakters)

Ricottataart is in sober stik oer skamte en skuld. It stik fertelt it ferhaal fan 2 manlju, Ien en Oar. Ien sjocht werom op in traumatysk foarfal dat syn libben hielendal feroare hat. Oar lústert en jout kommintaar. Yn in oangripend spul besykje beide it libben wer op ’e rit te krijen.

Lijne giet oer freonskip en ferrie. It stik fertelt it selde ferhaal as yn Ricottataart, mar no sjoen troch de eagen fan de twa froulju dêr’t sprake fan is yn it earste stik.

(Alhoewol de twa ienakters yn elkoars ferlingde lizze, kinne de stikken ek apart spile wurde)

Jild is ek net alles

Gary Powell en syn frou Ruth binne op houliksreis. As se yn it hotel oankomme ûntdekke se dat der in label fan ien fan de koffers mist. It blykt net de eigen koffer te wêzen: dizze sit fol mei jild. Al rillegau komt der immen om de koffers te ferruiljen. It slagget om de eigen koffer te pakken en de koffer mei jild net mei te jaan. Dan meldt de plysje him oer de tillefoan om oer de jildkoffer te praten. It blykt dat dizze beller ek yn fan de bindeleden is. It slagget har om de koffer net ôf te jaan. Mar de beiden manlju litte it er net by sitte. Garry moat eins nei in kongres en hy giet ek. Hy kin gjin plysje ynskeakelje, want Ruth bliuwt as gizelder bei Allen Green en Cassidy efter. As Allen om iten giet besiket Ruth Cassidy te ferlieden en se ferstoppet de koffer. Of hy stiet op it balkon, of se hat de koffer yn de Thames smiten. As Gary wer thús komt, sjogge wy Cassidy yn panyk oan it balkon hingjen. Allen moat wol helpe. It slagget net en se falle beiden nei ûnderen yn de Thames. Dan fertelt Ruth dat se de koffer al earder nei ûnderen smiten hat. Garry en Ruth beslúten sa gau mooglik nei hûs te gean. Gary kontrolearret de koffers noch efkes en ûntdekt dat Ruth de ferkearde koffer fuortsmiten hat. Op it stuit dat hy de koffer mei jild foar him stean hat, wurdt der kloppe. Plysje?

Muzyk op souder

Irma hat tegearre mei har man in terapy-sintrum.
Se fine it wichtich dat minsken mei ferskillende problemen mei elkoar yn kontakt komme en fan elkoar lere kinne.
Jierren is it goed gien mei it sintrum, mar de lêste jierren moatte se mear muoite dwaan om minsken binnen te krijen.
Irma makket har soargen oer har man Manfred, hy feroaret. Hy is net mear de man dêr’t se mei troud is.
Manfred is ferbittere en gedraacht him oars tsjin de kliïnten. Hy docht geheimsinnich en Irma hat it gefoel dar er soms tsjin har liicht. Manfred hat in trauma oerholden oan syn dominante mem.
Der barre frjemde dingen yn it sintrum, en is Irma wol de frou dy’t se tinkt dat se is?

Hertstocht

“Hertstocht” is in ûntregeljende foarstelling. Sa is “Hertstocht” fan alles wat: thriller en psychologysk drama. Troch de ferskate wizen fan plotomkearingen krigest mar gjin gryp op it ferhaal. Fielst dy besoademitere dêr’tst by sitst en dat frustrearret, mar is ek in grut komplimint foar de skriuwers Koos Terpstra en Nhung Dam.

Wannear’t Patty earder thúskomt as pland is har man Max nergens te finen wylst hy oer de telefoan seit dat er thús op de bank leit mei in boek. Dat is it begjin fan alle ellinde. Patty bellet har bêste freondinne Elizabeth, dy’t earst lang op har wachtsje lit en dan hielendal oeral en sa optutte oankomt dat it al gau dúdlik is wa’t it mei wa docht…..
Yn heech tempo komt Patty mei in sa’n trochtocht moardners-senario foar it ljocht dat je der bang fan wurde. Mar krekt as ’t tinkst datst yn in thriller belâne bist, kriget it stik in komyske draai en sa draait it plot hieltyd om en om.
En dan de mannen: de wat ûnbehouwen troubrekke man Max en de wat kloatsekeftige Julius, dy’ t syn frou neat kwea ôf nimt. Mei nammen Julius jout it stik op it ein wol in hiel ferrassende omkearing.

Hertejeie

It stik spilet yn it hotel/ wyldrestaurant “De Moede Hinde”. Elk jier is hjir in wedstriid foar it bêste fleisgerjocht en de de soan, dy’t kok is, docht syn bêst om dizze wedstriid te winnen. Hy is de hiele tiid dwaande mei elandbaltsjes, en letter mei hartehertsjes. Ek ferdwynt der de lêste jierren yn deselde tiid, ien fan de gasten, en dit jier sels twa. Dus de plysje komt del. De gasten dy’t elk jier yn deselde tiid komme, as wannear ’t der ien ferdwynt, binne fansels fertocht.
Mar hawwe dizze gasten it ek dien of hat it te krijen mei de wedstriid?

Stimmen oan de oare kant

In bûtengewoan spannend spiritueel toanielstik foar ferieningen dy it publyk grizelje litte wolle. It spul begjint yn de achttjinde ieu, wêr inkelde ûngelokkige earme sielen ophongen wurde yn in gerjochtsgebou. Ieuwen letter, yn dizze tiid, is it gerjochtsgebou omboud ta wenhûs. Evalien Verhoeven, in nochtere frou dy`t oant betterjen is fan in skieding, komt mei har suster en dochter yn it hûs wenjen. In searje eangstige barren begjint. Der sweve geasten yn it iuwenâlde pân om en dy ha it op dochter Evie fersjoen. In serieuze thriller wêryn hja gebrûk meitsje kinne fan spannende effekten, dy`t maklik te realisearjen binne. In thriller dy`t sels de meast nochtere minsken ta it ein yn`e besnijing hâldt.

Ferhaal:
Dit spul befettet in apart en orizjineel ferhaal. De earste útkomst spilet him ôf yn de 18e ieu. Wy befine ús yn in rjochtseal. Fjouwer fertochten wurde dêr ta de dea feroardiele. Dit bedriuw is ien en al fertriet en ûnrjochtfeardich. Ek de spikerhurde rjochtspraak út dy tiden sil wiidweidich nei foaren komme. Alhoewol fiksje, leit dit net fier fan de wierheid. Rjochtspraak yn dy dagen wie net te fergelykjen mei wat wy no kenne. Wannear de fjouwer fertochten ophongen wurde, yn dizze selde romte, geane wy fierder mei it twadde bedriuw fan dit toanielstik. Yn it twadde bedriuw meitsje wy in tiidsferrin nei hjoed de dei. Wy befine ús yn itselde gebou. No gjin gerjochtsgebou mear, mar omboud ta in wenhûs. De bewenners ha gjin flau benul fan de ferskriklike tafrielen dy him hûnderten jierren lyn yn harren húskeamer ôfspile ha. It wurdt ús subtyl en stadich dúdlik dat der wat net yn`e heak is. Evie, de dochter, kriget regelmjittich besite op har sliepkeamer. Se praat mei de ferstoarne minsken dy yn har hûs terjochte steld binne. Evie wurdt net begrepen en har mem is bang dat se gek wurden is. Uteinlik skeakelt se dochs help fan in parapsycholooch yn. Oft hy yn steat is om te begripen wat de omdoarmjende geasten wolle, is noch mar de fraach. Wa begrypt de; Stimmen oan`e oare kant?
In spul dat it begryp “ spûkferhaal” in oare draaiïng jaan sil. Lykas earder beskreaun. Men is yn steat om mei dit spul it publyk grizelje te litten.

Sfear setting:
De sfear moat yn it earste bedriuw oars wêze, as yn it twadde en tredde bedriuw. It earste bedriuw is nammentlik it begjin, de kearn fan dit ferhaal. Wy witte no dat it wenhûs ienris in rjochtbank west is, wêr de ferskriklike foltere en eksekúsjes plak fûnen. Wichtich: Yn it earste bedriuw is de romte in rjochtseal, en letter wurdt dit in wenhûs yn it twadde bedriuw. Hja meie sjen dat de keamer troch de rin der iuwen feroare is. Echter moatte der wol kearnpunten bliuwe, dy yn de 18e ieu en op dit stuit noch altyd itselde binne. Bygelyks in nis yn de muorre of in sierlist dy`t der altyd al hongen hat. Dat is nammentlik de magy fan dit toanielstik: Wat barde der doe en wat bart der no, yn dizze selde romte. It publyk is ommers de iennichste dy ’t tsjûge west is fan de ferskrikkingen dy plak fûnen yn de 18e ieu. De spilers dy it gesin Verhoeven spylje witte net dat harren húskeamer iuwen lyn in rjochtseal wie. Dit makket de situaasje spannend en bizar

De erfenis fan omke Sjors

Hein en Bet ha in kastiel urven fan rike omke Sjors. Mei dochter Loeky, broer Daan en syn frou Dora, sille se harren nije oanwinst yn gebrûk nimme. Allegear royale, grappige folksminsken. Allinnich Loeky rint der wat út. Yn it kastiel treffe se de deftige húsfeint en in húshâldster. En noch in soad oare dingen, heimsinniche, griezeliche dingen, dy’t foaral Daan en Dora de stúpen op it liif jeie. It doocht dêr net yn it kastiel, it spûket dêr. Uteinlik binne it twa oanwaaide gasten, Tanja en Max, dy’t mei help fan Loeky, de boel witte op te lossen. In kluchtige thriller dy’t garant stiet foar in jûn wille.

Samar thús

Maggie Howard is in hiele rike frou om ’t se in grutte erfenis krigen hat. Neffens har fertsjinnet har man Glenn mar in hiel lyts bytsje en hy kin syn baan wol opsizze.
As Maggie in jûntsje fuort is, praat Glenn mei Sheila Wallis, in aktrise en in freondinne fan Maggie, Dan docht bliken dat Glenn en Sheila in ferhâlding ha en dat Glenn Maggie fermoardzje wol. Hy is har iennichste erfgenamt en sûnder har jild soe er net mei Sheila trouwe kinne. Sheila moat Glenn helpe oan in aliby. Sy moat de auto fan Maggie yn in sleat ride. Hy sil Maggie fermoardzje en yn in fiver goaie tichtby dy sleat. Se fabrisearje in tal bewizen en alles wurdt goed berekkene. Mar it rint doch efkes oars.
It publyk is tsjûge fan in tal ferrassende scênes. ‘Samar thús’ is in echte thriller fan de Ingelske detectiveskriuwer Francis Durbridge.

Moardfroulju

Twa net-troude dames, Emily en sybill, organisearje tegearre tige bysûndere ‘happenings’.
Bull Evans, in gefaarlike misdiediger dy’t útnaaid is, ‘heart’ fan dizze ‘hobby’ en as kollega’s yn de misdie meitsje se tige spannende minuten mei.
Mear fertelle we der net oer, allinne dat it publyk yn spanning fan dit stik genietsje sil.

Hillige gloede

Op yntegere en minsklike wize is yn dit stik it probleem eutanasy behannele; it pynleas deadzjen fan ûngenêslik siken.
In mem jout har sike soan in te grutte doasis fan in sliepmiddel. De frou fan de pasjint is fereale wurden op syn broer, dy t mei ferlof yn it lân kommen is. Dizze leafde hat gefolgen hân. De ferpleechster is fereale op har pasjint en as de dokter foar syn ferstjerren in ûnskuldige deadsoarsaak opjout, wol sy dat justysje tuskenbeiden komt om de de deadsoarsaak offisjeel fêst te stellen. Dit makket de sfear, dy’t nei de dea yn ‘e hus hearsket, tige benearjend. Njonken de mem en de dokter spilet ek de buorman, in âld plysje-autoriteit, hjirby in rol. Nei de beskuldiging fan de ferpleechster dat der in moard begien is komme we min of mear yn de sfear fan in skriller. De selsmoard-teorie blykt ûnhâldber. De ferpleechster fynt yn it feit dat de frou fan de ferstoarne yn ferwachting is in motyf om har fan moard te beskuldigjen. Fan de man kin it bern, fanwege syn ynvaliditeit, ommers net wêze.
Dan docht de mem de bekentenis fan har yngripen yn de natuerlike rin fan it libben. Sy fiert as argumint foar har died it lijen fan de slim sike soan mar ek fan syn jonge frou oan. Sy moat neist him libje sûnder dat har natuerlike libbensfunksjes in kâns krije. De ferpleechster kin har leafde foar de pasjint net mear ferbergje en set dizze yn tsjin de leafde fan de mem, dy’t se feroardielet. Lykwols jout se it lang om let op.

De dea om tolve oere

De riedselachtige professor Helmers (dy t mei syn hushaldster op in fierders net bewenne waadeilan wennet) hat in tal minsken, alderhanne slach folk, nei it eilan lokke foar in psychologysk eksperiment.
Sigmund Freud, de grutte psycho-analytikus hat sein, dat minsken dingen dogge der t se fan witte dat se gjin doel ha. De professor tinkt dat minsken gjin dingen dogge, der t se fan witte dat dy folslein gjin doel ha. No giet it derom, wat de gasten dogge. Want alles wat se fan dat stuit of dogge hat gjin doel. Omdat om tolve oere it libben foar harren einigje sil….

En in kromke bluf

Ergens op in lukse filla op in frisse neisimmerjun, soe de jonge Tanya krekt op bed gean, mar troch in betiizjend telefoantsje fan har aldere suster Joyce docht se dit net: It lichem fan har leafste muoike is presys ien jier nei har mysterieze ferdwining werom fun. Om it ien en oar dudlik te meitsjen komt ynspekteur Pancake nei de filla fan Tanya, wat ek it leste bekende wenadres wie fan muoike. Nei de komst fan de wat wraldfrjemde ynspekteur is de spanning te snijen, mar neat kin him fan syn stik bringe… of doch wol? Want uteinlik is neat dan ek minder wier….

De begearige bankrover

Ellen sit te wachtsjen op har man Frans, hy kin elk momint thuskomme. Hy hat nammentlik nei Grins west foar saken. By syn thuskomst docht lykwols bliken dat syn koffer oan e kop ta fol sit mei pikante linzjery en steapels papierjild. It leit foar de han dat Loes, de beste freondinne fan Ellen en ek har mem Tine, konkludearje dat dy altyd sjarmante Frans der wol hiel aparte saakjes op neihalden hat, der yn Grins. Foardat Frans lykwol in logyske ferklearring foar de ynhald fan de koffer jaan kinnen hat, komme der twa net fan echt te underskieden kriminelen by him ynstowen, dy t de koffer as harren eigendom opeaskje en alles besykje om dat foarmekoar te krijen. Frans, Ellen, Loes en Tine moatte alle seilen bysette om oan e ein alles wer yn goede banen te lieden.

Klean, moard en oranjekoeke

De moarns fan de 25ste april 2013 wurdt yn in pashokje fan de lúkse
kleanwinkel Pecheur en partner moadekening Antoine de la Corridor mei
in mes yn ’e rêch fûn. De la Corridor waard al in wike fermist. De fraach
is of syn ferdwining en ûnfortúnlike weromkear te meitsjen hat mei syn
koartlyn ferskynde boek, of dat de foarke hiel oars yn ’e stôk sit. De
eigner fan Pecheur, Lodewijk Pecheur / Leo Visser en partner sitte der
wol mei want krekt op dizze dei komt de Keninklike famylje del om
klean te keapjen foar de oankommende troanswikseling op 30 april. Der
sit neat oars op, om tegearre mei de twa froulju dy’t yn syn winkel
wurkje, moadekening De la Corridor te ferbergjen, mar dit falt noch net
ta…
Klean, moard en oranjekoeke is in komyske skriller wêryn’t neat is wat it
liket, personaazjes fol ferburgen aginda’s omrinne en dan doch wer wat
oars…

Moardromânse

Twa bruorren ha in maklik lúks libben yn it hûs fan in fiere muoike. As sy stjert komt dêr in ein oan. De erfenis wurdt allinne op froulju oerdroegen en der is in ûnbekende nicht kommende wei. Fermoardzje of trouwe? Wat is de bêste oplossing?

Tafallich

Nei de pensjonearring fan Rein Kramer barre der frjemde dingen. Alderearst baarnt syn hûs ôf, noch foardat er der yn wennet.
Yn it hûs dat er dan hiere kin wurdt fan alles fûn: drugs, in frjemde poppe, in usb stick mei berneporno..
Is it allegearre tafallich of wol ien him der yn lúzje?

Fûke foar in man allinne

Daniël wie tige lokkich troud mei Elisabeth. In prachtige houliksreis… In prachtige fakânsje yn in riante filla… Mar ynienen is Elisabeth ferdwûn, sûnder in adres achter te litten.
De plysje wurdt op ‘e hichte brocht. De kommissaris is tige behelpsum. En de nije pastoar… hy bringt haar werom. Mar it is Elisabeth net! Hoe sil Daniël dat bewize kinne?