Kontakt

Depot Stuft (Afûkwinkel)
Bûterhoeke 3, Ljouwert
Woansdei-, tongersdei- en freedtemoarn fan 9.30 – 13.00 oere
e-mail: g.vdwijk@afuk.nl
til. 058-2343080

Sekretariaat StUFT
Dick Eekma
Verlengde Schrans 106
8932 NS Ljouwert
til. 058-8438964
e-mail: ynfo@stuft.nl