Band op ‘e loop

In band dy t trochbrekt rint tsjin de leuke en de skaadkanten fan it sukses oan

Uthof, al 25 jier ús Ut en Thus

Dit is in bjusterbaarlik toaniel- en muzykstik ta eare fan it 25-jierrich bestean fan it doarpshûs yn Sigerswâld.

Wa wit hjir mear fan?

Johanna Feenstra, tante Jo, hat in pear jier ferlyn in bats jild wûn mei de steatslotterij. Se soe de rest fan har libben wol stilsitte kinne mar dat is neat foar tante Jo. Se hat de pleatslike legere skoalle opkocht en dêr apparteminten yn bouwe litten, dy’t se ferhiert. De bewenners ha wurk yn de buert en ite jûns by tante Jo. Har broer Klaas, dy t widner is, hat ek syn yntrek by har naam. It is in geselliche boel dêr, yn huize Wol nei ’t sin…
Sjorre besiket ek sfear te bringen. It ferskaat minsken jout fansels wol ris wat tûkelteammen mar troch de bank naam fynt alles syn wei wol. Mar at der ien fermist wurd…

Fries yn boarger

Dizze ienakter is skreaun foar yntroduksjebyienkomsten mei nije ynwenners fan Fryske gemeenten en kursussen Frysk.