Fytse foar Malawi

Trude en Hannes hawwe in CO2-neutraal houlik. Hannes beleit ferantwurde, sawol finansjeel as op ’e bôle.
Trude makket alle wykeinen ympulsyf in bedrach oer. Nei ûnder wetter rûne gebieten, útstjerrende bistesoarten en ferwûne bernesoldaten.
Mar wat as it goede doel foar de doar stiet? Of erger, op jins dakterras?
Fytse foar Malawi is de tragikomyske wrakseling fan in generaasje dy’t tôgjend mei in te folle boadskiptas gjin idee hat fan wat der gebeure moat.