Doe wiene der noch……

It lietsje oer “De tsien lytse negerkes” is de reade tried yn dizze skriller. In sekere N. Immen hat in tsiental gasten útnoege yn syn simmerferbliuw op in ûnbewenne eilân. Al dy minsken ha ienris yn harren libben mei de justysje te krijen hân, op fertinking fan moard. Moard koe lykwols noait bewiisd wurde en se waarden frij sprutsen.
Under de gasten is ek de dwylsinnige rjochter Spohr dy ’t der foar soarget dat de minsken dochs noch de straf krije dy ’t se nei syn betinken fertsjinne ha. Twa ûntkomme oan syn duvelsk plan en dy dogge lykas yn it lietsje, nei ferrin fan tiid binne der wer tsien….