Muzyk op souder

Irma hat tegearre mei har man in terapy-sintrum.
Se fine it wichtich dat minsken mei ferskillende problemen mei elkoar yn kontakt komme en fan elkoar lere kinne.
Jierren is it goed gien mei it sintrum, mar de lêste jierren moatte se mear muoite dwaan om minsken binnen te krijen.
Irma makket har soargen oer har man Manfred, hy feroaret. Hy is net mear de man dêr’t se mei troud is.
Manfred is ferbittere en gedraacht him oars tsjin de kliïnten. Hy docht geheimsinnich en Irma hat it gefoel dar er soms tsjin har liicht. Manfred hat in trauma oerholden oan syn dominante mem.
Der barre frjemde dingen yn it sintrum, en is Irma wol de frou dy’t se tinkt dat se is?

Plezierkes en fertierkes

George, ein fjirtich, wol himsels noch ien kear bewize en besiket dat mei de jonge knappe Janet. Clara, syn frou, hat har fermoedens, mar troch in tal misferstannen tinkt se dat George by de psychiater komt en har dat net doart te fertellen. Dyselde misferstannen soargje der foar dat Niek, it freontsje fan Janet, by Clara komt as de psychiater. Sy rekket al rillegau sjarmearre fan him…
Tige fleurich blyspul, weryn t it spul, yn ien dekor, fluch hinne en wer flitst tusken de twa lokaasjes der t it -gefjocht- him ofspilet.