Omheech die stok

It stik spilet him ôf achter de skermen fan in fanfare mei in majorettekorps.
De komeedzje, skreaun troch Hetty Heyting, stiet fol mei yntriges, seks, machtsmisbrûk, drank- en
gokferslaving, neuroazes, agresje en geloof, alle fasetten fan it libben komme foarby.
It wurdtin jûntsje fan ûnbesoarge genietsjen.

De Wierheid

Michel hat in affêre mei Alice, de frou fan syn bêste freon.
Alice wurdt opfretten troch twifel en in skuldgefoel en wol alles opbrychtsje, mar Michel kin hiel goed libje mei grutte leagens.
As se stikem in wykein yn Bordeaux binne, komt de grutte, hilaryske mar ek pynlike konfrontaasje:
matte se no de rest fan harren libben lige tsjin harren partners, kieze se foar elkoar of krabbelje se werom?

Stookoalje & Sangria

Yn Stookoalje &Sangria komme twa stellen elkoar tsjin op in Spaanse fakânsjebestimming.
Se moatte, sûnder dat se dat wolle, itselde appartemint oan it strân diele.
Dit soarget foar ûnferwachte situaasjes.
As der op de lokaasje ek noch in earnstige miljeuramp plak fynt, wurdt it fakânsjegefoel wol hiel bot op ~e proef steld.

Stookoalje & Sangria is in klucht dêr’t fakânsjewille en toeristeleed gefaarlikl ticht by elkoar komme.

It Feest

De foarstelling giet oer in famylje-reuny op de jierdei fan de suksesfolle sakeman Helge.
Hy hat famylje en freonen útnûge om dit mei him te fieren. Fanôf it begjin wurdt wol dúdlik dat ûnderlizzende relaasjes hiel gefoelich lizze.
Ien fan de dochters hat har sel te koart dien, in heal jier lyn, en stadich mar wis komme we troch de syktocht fan soan Christian achter de tadracht hjirfan.
De skynbere pracht fan rykdom en sukses blykt de dekmantel fan broeiende famyljerelaasjes, leagens en bedroch.
It feest rint lykwols út ’e hân wannear’t Christian yn in taspraak dramatyske famyljegeheimen oan it ljocht bringt.

Festen lit de hipokrisy sjen fan in yn en yn boargerlike famylje, dêr’t ynsest en rasisme de ûderlinge ferhâldingen de boel bedjerre

In de Vlaamsche Pot

It ferhaal spilet yn it restaurant ‘In de Vlaamsche Pot’’, dat we wol kenne fan de telefysjesearje. De yntriges om de hysteryske eigner Karel, syn partner en sjef-kok Lucien, de jildwolf Frits en syn grutte leafde Dirkje komme ta in hichtepunt as in âlde kennis fan Lucien delkomt. In keatlingreaksje fan de idioate fratsen is it gefolch.

Bakte seekob

It stik spilet yn op in fraach dy’t al wer in skoft spilet.
Defoarstelling jout in yndruk yn it hjirneimels. Trije sweagers, dy’t ferûngelokke binne, besykje te funksjonearjen,
mar dat blykt ek noch net sa maklik.

Wij binne hjir foar Robbie

It is in famyljeferhaal fol mei skerpe humor en emosjonele konfrontaasjes.

Yn it âlderlik hûs dat krekt renovearre is komt in (Haachske) famylje by-elkoar om Robbie te betinken.
It famyljediner einiget yn in fiasko. De cateraar lit it sitte, de parketlak is net úthurde en it stúkwurk is noch wiet.
Nije leafdes wurde yntrodusearre, mar de âlde skiedingsperikelen kinst noch goed fiele. Foar de eagen fan in nije gast ûntwikkelt him in pynlik demasqué. En as wie it noch net moai genôch, stoart ek noch de sjyk klearmakke tafel yn.

Op de keukensflier, tusken de diggels, evaluearje de personaazjes harren libben.

Gouwe Ouwe

Trije totaal ferskillende froulju mei ien oerienkomst: se wurkje by in fastfoodrestaurant wylst se op leeftiid binne.
Dogge se dat foar de gesellichheid, om by de tiid te bliuwen of is hjir hiel wat oars oan ’e hân?
En wêrom wurdt it filiaal dêr’t se wurkje sa populêr?

Gouwe Ouwe is in komeedzje mei in serieuze ûndertoan oer de posysje fan âlderen yn ús maatskippij en it grize plafond

Te Keap

Se hâldt echt noch wol fan him, seit se. Mar se hat mear romte nedich yn har relaasje.
Dêrom wol Astrid net mear yn ien hûs wenje mei Theo; se wol in LAT-relaasje

Theo syn ûnbegryp, eangst en protesten kin net helpe, Astrid set troch en set it hûs te keap.
Dy dei komt in stel te sjen. Ta grutte skrik fan Astrid blykt de man Kasper te wêzen, de leafde fan har libben, mei wa’t de relaasje einige yn in net útsprutsen fertriet.
As se even allinne binne, besiket Kasper Astrid op ’e nij foar him te winnen. En dat wurdt in test foar alle relaasjes.

Ferline tiid

Yn harren hûs tichtby see, fier fan it drokke Londen, wachtsje Kate en har man David op Anna, in freondin fan Kate, dêr’t se sa’n tweintich jier ferlyn in flat mei dielde yn Londen.
Anna, dy’t op Sicilie wennet, komt op besite om wer oer de dierbere freonskip te praten en om mei de man fan Kate yn ’e kunde te kommen.
It weromsjen fan de beide froulju hellet oantinkens op út it ferline. Mar der is gjin sprake fan in ûnskuldige konversaasje – ûnder de wurden en it gedrach sitte spanningen ferskûle, ûnrêst, ûnwissichheden en in ferlet om jin jilde te litten. Wat Anna en Kate foar elkoar betsjut hawwe en miskien noch betsjutte kinne én de relaasje tusken Kate en David – dit alles jout Anna en David it gefoel dat se elkoar om in plak yn it libben en yn it hert fan Kate bestride moatte.
De oantinkens dy’t ophelle wurde, binne gjin dielde, objektive bylden út in dield ferline. Elk hat syn eigen oantinkens, de ferbylding en de realiteit rinne trochelkoar, en dat binne dan wer de wapens dy’t brûkber binne yn de ûntstiene machtsstriid.

De Moaiste Dei

Houliksplanner Sylvia sjocht as eigeneres fan De Moaiste Dei allinne mar rekkens binnen streamen.
Se tinkt dat se ynkoarten de boel slute moat.
Dan komme Herbert en Saskia harren brulloft regeljen fia Sylvia. Dit betsjut aardich ynkomsten, omdat Herbert út in rike famylje komt. Allinne hinget der in luchtsje oan dizze brulloft. Ferskate famyljeleden besykje it houlik tsjin te hâlden of krekt trochgean te litten.
En wolle Herbert en Saskia sels wol sa graach mei-inoar trouwe? De moaiste dei wurdt in dei fol persoansferwikselingen en ferklaaipartijen.

Froeger

In âlder troud stel is op elkoar útsjoen. Harren gouden brulloft stiet foat de doar en de man hat al hielendal gjin sin oan sa’n feest. Se stelle in list op mei gasten, diele oantinkens, oantinkens dy’t harren eintsjebeslút wer tichter by-elkoar bringe.

Frjemde buorlju

Antoinette en Frits wenje mei harren soan Peter yn in kreaze nijbouwyk. It hûs achter harren stiet al in skoftke te keap en de buorlju binne bliid as it hûs einliks ferkocht is. Mar as bliken docht dat de asosjale Harry, Chantal, Desi en Lisa de nije buorlju binne, is it al fluch dien mei de rêst. As dan ek noch harren goeie húsfreon Mario opdaagjen komt, wit elk: it wurdt noait wer sa’t it wie.