Us jonges

Fan de twadde wrâldoarloch ôf trede sjongeres Dixie en har artistike partner Eddie op foar de Amerikaanske troepen. Jierren mei grutte súksessen en wille, mar ek drege mominten en fertriet. Nettsjinsteande de jierrenlange, yntinse gearwurking, komt der in ein oan de optredens fan it duo. Eddie kiest by eintsjebeslút foar himsels. Tweintich jier nei it lêste optreden wurdt as hommaazje oan it illústere duo in televyzjeshow makke. De produsint stiet foar de (ûnmooglike) opdracht Dixie safier te krijen noch ien kear mei Eddie op te treden. Slagget it him, Dixie yn de televyzjeshow te krijen?