It lûd út ‘e krún

Evelyn is troch har man Jan nei it park lokke foar in sesje ‘werom nei de natuer’. Jan hat it gefoel dat harren relaasje fêstrûn is en hy hopet mei dit inisjatyf it houlik wer in nije ympuls te jaan.
Under lieding fan de sweverige Frida leare Jan en Evelyn harren opkropte gefoelens te uterjen, se wurde ynwijd yn de keunst fan it ierdzjen en krije se kontakt mei in beam.