De Akteurs

Yn in hier-keamer komme nije bewenners dy’t, yn yllúzjes libje. Harren gefoelens en hannelingen binne spile en tsjinje om in leechte net te fielen. Yn dy yllusoire wrâld wêr’t allinnich it neispyljen fan kranteberjochten harren in seker realiteitsgefoel jout, begjint him in ferhaal ôf te spyljen as de âlde man fan boppen- foarhinne fjoerwurkfabrikant en nei eigen sizzen in feest beest – him mei harren bemoeit.