Nije buorlju

De nije buorlju fan in troud pear meitsje nochal wat leven. De man wit fuortdaliks: de nije buorlju doge net. De rede fan syn frou en ek it tragyske ferhaal fan de nije buorfrou feroarje him net.
Hy bliuwt ûnferdraachsum en fol foaroardielen: in planke foar de kop.

Houlikshotel

It sil jo mar oerkomme: krekt troud en dan docht bliken dat tidens de houliksreis jo man mear om fiskjen jout dan om jo..
Of jo hawwe in man dy’t in hekel oan kuierjen hat, mar wol graach in konjakje ( en mear) mei…
Of jo frou nimt jo mei nei in romantysk hotel, wylst jo wurkje moatte en de koers fan de dollar sakket mar..
Of jo wurkje krekt in oere as betsjinster en dan docht bliken dat jo trije houliken rêde moatte..
Of jo sykje gewoan in keamer en jo wurde misledige troch in mei dûbele tonge pratende man…
Ja, yn dit fleurige stik kin jo dat oerkomme..

Buul-sit

Olga en Emiel binne in spantsje. Hja komme elk út in alhiel oar miljeu. De âlders fan Emiel komme op besite by de mem en beppe fan Olga. In famylje út de “hegere” kringen by in famylje út de “legere” stân.
Foaral ek yn it taalgebrûk sitte grutte ferskillen.
Yn it lêst fan de besite docht bliken dat Emiel mei help fan syn âlden, Olga as drugskoerierster brûke wol, sûnder dat hja it wit.

In oare dea

Anna, in jonge joadske frou wol besykje in nij libben op te bouwen yn Israël. Dêr oankommen wurdt sy troch Magda nei har hotelkeamer brocht. Magda kin har net útstean, sy fynt Anna in swakke joadske frou: 6 miljoen joaden binne útmoarde en Anna hat gjin inkeld ferset toand. Magda hat in gewear, sy is gjin joad mar in Israeli. Dr. Veldman ûnderfreget har oer de oarloch, om der efter te kommen of sy de persoan is dêr’t se har foar útjout. Dan blykt dat se as “Feldhure” wurke om te oerlibjen. Geandewei kriget Magda mear respekt foar har. Dizze frou hat de oarloch oerlibbe, mar inerlik is se dea. As Anna heart dat har man Joseph noch libbet wol se him net moetsje, dit kin se him net oandwaan. “Feldhure” is op har boarst tatoeëarre. Dokter Veldman besiket har derfan te oertsjûgjen dat elk dingen dien hat dêr’t er him letter foar skammet. As Joseph efkes letter feskynt blykt dat er yn in rolstoel sit en blyn is.