In twadde kâns

Herman en Marja, beide fyftigers, komme inoar nei 23 jier wer tsjin. 23 jier lyn wie Herman troud en krige in ferhâlding mei Marja. Op it stuit dat Herman skiede woe fan syn frou, fertelde se him dat se swier wie. Marja is nei Afrika gien en is dêr troud. No komme se inoar wer tsjin yn de supermerk.
Herman en Marja ûntdekke, dat se noch fereale binne op inoar en Herman wol no dochs skiede. Mar at er thús komt, hat syn frou him wat te fertellen; sy wol skiede.
Herman giet der even tsjin yn, mar it komt him wol goed út. Der leit no dochs in takomst foar him mei Marja.
Stik mei flashbacks út de sechstiger jierren, de tiid dat Herman en Marja noch jong en fereale wienen.