De lytse feniks

Yn in hotel-restaurant oan de Belgyske grins komt allerhande folk oer de flier, sa as smokkelders, fakânsjefierders, in breidspear en de plysje dy’t achter de smokkelders oan sit. En kastleinske Tina moat regaad yn al dat folk hâlde…
Gâns eleminten dy’t in stik ta in klucht meitsje binne oanwêzich: aardige types, werkenber taalgebrûk, fatsoen, seks, respekt (of krekt net) foar de autoriteit. In moai rychje misferstannen en persoansferwikselingen komme úteinlik allegearre op har poatsjes telâne!