August August, August

August wol yn it sirkus Lipizaner hynders dressearje. Dit mei lykwols allinne de direkteur dwaan. Dus August moat direkteur wurde. Om dit te foar elkoar te krijen, besiket er om oan alle easken te foldwaan. Uteinlik moat de direkteur syn winsk ferfolje. Se stjoere him lykwols tigers yn pleats fan Lipizaner hynders. August wurdt mei syn frou en bern ferskuord troch de tigers.
Dit Tsjechyske stik krige yn it ljocht fan de foarfallen yn 1968 in ekstra betsjutting: It stribjen fan de minsken nei in ideaal en de ferwoasting derfan troch de machthawwers.