Leave Arthur

De âldere susters Ada en lies wenje noch hieltyd by elkoar yn harren âlderlik hûs. Der is in soad feroare sûnt se jonge wiene. En dan stiet ynienen- nei rom tritich jier – harren nei Afrika emigrearre suster Trude foar de doar. Har man Arthur is stoarn en sy is nei Nederlân werom kommen om de begraffenis te regeljen. Sy wit net dat Ada en Lies harren ferstoarne kat ek nei Arthur neamd hiene.
Stadichoan komme de oantinkens oan earder werom. Oer doe ’t se jong wiene en hoe ’t Arthur yn it libben fan de susters kaam en hoe ’t dat alles feroare.
Foar Trude binne lykwols inkelde dierbere oantinkens oan eartiids út it hûs ferdwûn mar it meast is itselde bleaun.

In frjemde fûgel

Arend-Jan sjocht allinne mar nei fûgeltsjes en net nei famkes. Oant er Merel ûndersteboppen rint. Se ferkloft it ankel. Hy fielt him skuldich en bringt Merel nei syn hûs om har dêr te ferbinen.
Syn mem is hielendal oeral as de notaris min nijs bringt.
Mem wol dat Arend-Jan de saak oernimt, de notaris wurdt fereale op ‘e butler, Mem sjocht Merel oan foar koerier, beppe tinkt dat Merel in nije help yn ‘e húshâlding is en de butler hat foaral each foar it drankkammenet en de oerbuorfrou….
Koartsein: In frjemde fûgel is in kluchtich toanielstik mei faasje en frjemde fûgels mei ferskillende fearrepakken.

De foksejacht

Volpone is de readhierrige rike skevel dy’t yn de tiid fan de Ynkwisysje yn Venetie wennet mei syn miswoeksen dochter Nana, syn kwea-aardige tsjinner Mosca en syn bysliep Catarina. Troch syn rykdom wit er altyd de mazen fan de wetten fan Steat en stêd te finen ta jaloerskens fan Voltore, Corvino en Corbaccio. As Volpone harren ien foar ien, fia Mosca witte lit dat syn lêste oere tichteby is en dat hy harren wol betinke wol yn syn testamint, binne dy trije gau beret om de bút binnen te heljen. Dan ûntwikkelt him in spul fan list en bedroch, habsucht en begearte en de ôfrin is, dat net ien dat kriget, dêr’t er op hope en rekkene hie..Foar Volpone en Nana wurdt it úteinlik in drama, foar Mosca en Catarina liket it better te betearen.