It ferhaal fan de bistetún

Op in bankje yn it park fan in grutte stêd sit Peter en lêst in boek. Peter is in kreaze fjirtiger, mei in nette baan, in frou, flat, bern, kat en twa parkiten. Dan komt Jerry, in earmoedige slungel, dy’t yn in folslein isolemint libbet. Fia de bistetún is hy yn it park bedarre en no wol er syn ferhaal kwyt. Ta dat ‘ferhaal fan de bistetún’ komt it lykwols net.
Wol fertelt Jerry it oangripend relaas oer himsels en de grimmitige hûn fan syn hospita. Earst troch freonlik te wêzen en letter mei wredens hat er besocht om alteast mei dit kring fan in bist in ferstânhâlding oan te gean. Fergees. Sels it bist fermoardzje slagget net. Mear as njonken inoar fierder libje, sit der net yn, tinkt er.
Op de ‘humane’ boargerman Peter makket dit ferhaal grutte yndruk. Dochs begrypt er mar heal dat er sels op syn eigen wize yn krekt sa’n kokon libbet as Jerrys . Jerry sjocht net in oare útwei as ek mei Peter te besykjen om mei freonlikens èn mei wreedheid him tagong ta dy oar te skeppen. Hy lokket in rúzje út mei Peter om syn plakje op de bank, jout him syn eigen mes en stoart himsels dan deryn.

Tusken de rails

Kees, dy’t syn wurk hat op’e leanadministraasje fan in grut bedriuw, sit by sa’n nijmoadrige spoarhalte te wachtsjen op’e trein dy’t him elke dei nei syn wurk bringt. Wat oars noait bart, in direksjelid fan itselde bedriuw sil hjoed ek mei de trein nei it wurk. De direkteur hat der gjin weet fan wat der al sa de lêste tweintich jier yn’e spoarwrâld feroare is. Hy mist in sjef, de loketten en in kranteferkeaper. Om de tiid troch te kommen freget er Kees om in stik fan’e krante. Dy wegeret, hy ferlient dy geunst net en as de direkteur yn syn geastlike lytsens om in stikje krante begjint te smeekjen en te paaien, spuit Kees alle galle dy’t yn him opkroppe is. Freonepolityk, baantsjejagerij foar famylje, omslaan mei persoaniel fan’e oare sekse, alles smyt er de direkteur foar de fuotten, oant dy hast oer it perron krûpt en himsels foar de trein smite wol.
Dan slacht it om, dit giet te fier, de sêne draait wer nei it begjin en Kees lit him no net fuortdriuwe op alles wat er yn’e efterholle faaks wol woe, mar hy jout minlik en foarkommend de direkteur in stik fan’e krante.