Hûs te keap

Om ’t Mijndert van der Sas en syn frou Myrna it hijr wol ‘besjoen’ ha, beslute se te ferhúzjen. Omdat se it net rom ha, ha se wat betocht om dat gau te feroarjen. En dat liket ek noch te slagjen. Mar dan komme de nije bewenners. Troch omstannichheden duorret it even ear ’t se yn’e gaten ha, wat en hoe ’t it allegear yn elkoar sit. Se fiele harren beskiten en se litte it der net by sitte. Mei troch Japie (de papegaai) rint it úteinlik toch noch goed ôf!