De bushalte

Minsken moetsje elkoar by de halte, guon ha wat meielkoar hân, guon krije wat mei elkoar of reitsje elkoar kwyt. In projektûntwikkeler en wethâlder wolle bouwe op it plak fan de halte. Mar se wolle ek wer net. Jan (swalker) en Annie (hoerke) bliuwe oer yn har hûs dat plat leit (halte).