Turkse massaazje

Lubke hat foar har en har freon Berend Wotte de glêswasker in keamer besprutsen yn in kueroard mei Turks bad. Se is der wis fan dat har rike heit Gerlof Zandstra perfoarst gjin glêswasker ha wol as skoansoan en hy sil har noait yn in kueroard sykje.
Har heit hat om by te kommen fan syn wurksum libben ek in wykein kueren boekt. It is in grutte skok foar Lubke at se fernimt dat heit op itselde adres kuert. Ek de sekretaresse fan Zandstra Sibrich, is oanwêzich, sy is fan doel har baas te fersieren, mar dat giet net flot fan de tried. Lokkich komt de frou fan Gerlof Zandstra, Marije oanwippen op it stuit dat Gerlof troch fersin heal neaken op ‘e keamer fan syn sekretaresse is. Marije komt harren hast oer’t mad. De iennige dy t de ploaien in bytsje glêd strike kin is de manager mynhear Palsma. Palsma libbet neffens âlderwetske fatsoensnoarmen en hy kin sa n soad ûnfatsoen hast net ferneare. Dochs kin er net hielendal tefoaren komme dat er sels ek wolris saneamde noarmen en wearden oer board sette moat.
Dit stik is foar eltse toanielferiening in útdaging!