Wylde Havana

As de âlde autoritêre mynhear Timmer nei in muoisum libben komt te ferstjerren komt er foar’t ljocht as in geastferskining yn in tsjustere romte, nêst syn wenkeamer fan eartiids. Dêr kin er yn alle rêst op syn bern delsjen. As er heard dat de bern ûnder it wekjen syn begraffenis al regele ha ûnder it mom fan: “it mei eins neat kostje “, is hy slim teloarsteld. As er dan ek noch heard dat de erfenis al ferdield wie doe’t er noch libbe, wurdt er poerrazend. Kalmearre troch syn eks-frou (ek in geastferskining) wurdt der weromsjoen op harren rûzich libben fan eartiids. Oan de oare kant litte har bern sjen hoe’t se harren jeugdjierren belibbe ha, ûnderwilens helje se it hûs leech fan de ferstoarne. Stadichoan wurdt it dúdlik wêrom dit gesin sa ûntwoartele wie..Moaie dramatyske mominten en hilaryske scenes wurde sjen litten… In komeedzje mei in laits en in trien, foar in soad minsken o sa werkenber.

Pake Sytse’s libbenstier

Sytse Troast moat ferhúzje nei in soarchsintrum ta. Syn bern Loltsje-, Evert-, en Edou helpe him te ferhúzjen. Foar Sytse is dit in hiele stap en it leechheljen fan syn hûske jout in soad argewaasje. Sytse komt terjochte yn soarchsintrum “Skoatterhiem”, dêr hat de lestige juffer Braaksma it heft yn hannen. Gelokkich meitsje de susters Betsje en Lyske it him sa folle mooglik nei’t sin, ek de technyske man Murk is in stipe foar him. Dat is nedich, want Braaksma hat him ferbean it neaken skilderij “ Madonna “ op te hingjen yn de keamer fan Sytse. It skilderij, dêr’t de glûprige Adelbert de skoansoan fan Sytse in eachje op hat is samar wei wurden.. Letter docht bliken dat it skilderij in soad jild wurdich is. Foaral Braaksma is op’t ein as it skilderij net boppe wetter komt. Sytse set Braaksma foar’t blok en driget har mei de polysje as sy net soarget dat it skilderij wer op’e lappen komt. Is juffer Braaksma wol sa betrouber?? as in reade trie soarget Betsje foar ekstra spanning mei syn hûntsje Beike.

De gouden pikeneur

Hawwe is hawwe en krije is de keunst… Under dit motto liede twa froulju harren pensjon en skrikke der net foar werom om deselde keamer oan twa ferskillende dames te ferhieren.
As Jelle, de amtner dy’t de kontrôle útoefent foar de priis fan it bêste pensjon, delkomt moatte de froulju alles út de kast helje om net troch de koer te fallen.
En buorfrou, dy’t alles efter de gerdinen wei sekuer yn ‘e gaten hâld, lit har ek net bedonderje.

Potash en Perlemoer yn tekstyl

Potash en Perlemoer binne twa, altyd spul meitsjende, kompanjons mei in hert fan goud. Nettsjinsteande alle swierrichheden dy’t se mei elkoar hienen, koenen de twa Joadske hannelers net sûnder inoar. Al wie it allinnich mar bekfjochtsjen…, in dei net fûterje wie in dei net libje.
Potash en Perlemoer Joadsk folkstoaniel mei in protte laitsjen en in inkele trien en mei Jiddyske humor!

Trewyn yn ‘e suite

Diktus Westerterp hat mei syn frou Rixt in keamer hierd yn it Kürhaus yn Skeveningen. Syn kabinetssjef Hobbe Twerda hat tagelyk in keamer boekt foar de sekretaresse fan de premier. It leafdesnustje fan Diktus leit lyk foaroer de keamer fan de sekretaresse, faaks wol handich mar al de oarsaak fan in soad swierrichheden. As Rixt dan ynienen del komt is de boat oan fansels. Hobbe Twerda moat dan út need de ferfierder spylje fan Rixt, ien en al betizing. Op ’t lêst witte de gasten en it personiel hielendal net mear wêr’t se oan ta binne.

Muoike ’s oerskot

Muoike Douts is ferstoarn en de famylje Keyser komt nei in besletten begraffenis by elkoar yn de wenning fan de ferstoarne. Muoike hat oait in suksesfolle aktrise west, mar is altyd it swarte skiep bleaun fan de famylje. De Islamityske frou dy ’t de famylje ûntfangt liket de húshâldlike help te wêzen fan muoike. Trije muoikesizzers mei harren partners ferwachtsje dúdlikheid oer it neilittenskip te hearren en binne der klear foar om dêrfoar striid te leverjen. Net ien fan allen hat de lêste tiid kontakt mei muoike hân. Hast elkenien docht foarkomme dat der in hechte bân wie. Al gau wurdt it in toulûkerij om dingen as de Mingfaas en it Dali-skilderij, mar fral wurdt der socht nei it famyljecollier. It is hiel goed mooglik dat it collier yn oare hannen telâne kaam is. Op de dei fan de begraffenis docht bliken dat muoike har oansletten hat by in lytse sekte; it Keppeltsje. De “Harder” dy’t de begraffenis regele, hat in boadskip fan muoike; troch alderlei ûngelokjes bliuwt it boadskip lang ûndúdlik. Bestiet der echt wol in keppel en wêrom keapet Eppo samar twa djoere flessen sjampaje en is it skilderij wol in echte Dali en is de Ming dy ’t stikken fallen is wol in echte Ming… en de grutste fraach…is der wol in testamint? In soad ferwikkelingen, mar lang om let as de Harder troch de koer fallen is as de bedrager, komt der ljocht yn de saak, mar dochs is de ûntknoping noch hiel ûnferwachts.